Andreas Paulsen – Dyrektor wykonawczy EuropeActive, najbardziej wpływowej europejskiej organizacja non-profit, reprezentującej cały europejski sektor fitness i aktywności fizycznej, odpowiedział na pytania związane z aktualną sytuacją branży fitness w Europie oraz podjętych działaniach, które pozwoliły na zniesienie zakazu działalności Klubom Fitness w niektórych krajach.

Od wielu miesięcy, cały świat zmaga się ze skutkami trwającej epidemii COVID-19. Branża fitness podczas pierwszego lockdownu jak i obecnie musi udowadniać rządom wielu Państw, że jest miejscem bezpiecznym i niezbędnym do wsparcia walki z wirusem.

english version

Jako przedstawiciele EuropeActive wspieracie w działaniach cały sektor. Jaka jest obecnie sytuacja, zwłaszcza ekonomiczna branży fitness w Europie i jej rokowania?

Z pewnością znajdujemy się w trudnym, bezprecedensowym okresie w historii naszego sektora. Zrozumienie, w jaki sposób pandemia Covid-19 i lockdown w całej Europie wpłynęły na naszą gospodarkę, ma zasadnicze znaczenie dla tego, jak dostosowujemy się i adaptujemy jako sektor. EuropeActive zleciła badanie„ QUO VADIS? ” Wpływ Covid-19 na europejski sektor fitness i aktywności fizycznej, aby dowiedzieć się więcej o krótko- i długoterminowych skutkach dla europejskich operatorów klubów fitness w wyniku pandemii Covid-19.

Pomijając znaczne różnice między krajami europejskimi pod względem wielkości klubu i przychodów, oczekuje się, że średni niedobór dochodów w 2020 r. Wyniesie ~ 30%, a w 2021 r. ~ 11%.

Wyniki ujawniły również, że wykorzystanie cyfrowych kanałów i technologii drastycznie wzrosło, umożliwiając operatorom utrzymywanie kontaktu i angażowanie klientów w czasie kryzysu. Rozumiejąc, że duże i małe podmioty w europejskim sektorze fitness i aktywności fizycznej borykają się z poważnymi trudnościami, musimy odłożyć na bok ego i jednostronne interesy, a zacząć współpracować jako zjednoczony przemysł, aby powrócić silniejszym .

Skąd Waszym zdaniem wynika różnica w odbiorze naszego sektora w różnych Państwach? Są kraje, które nie zdecydowały się zamrozić Klubów Fitness. Są też takie, które uznają Kluby i siłownie za rozrywkę, a ich działalność w pierwszej kolejności została zawieszona.

Jednym z powodów, dla których złożyliśmy razem manifest sektorowy: Sectoral Manifesto for EuropeActive’s Horizon 2025, było zapewnienie najbardziej korzystnej przyszłości dla naszej branży, jako uznanych dostawców wsparcia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia dla obywateli naszych społeczności. Musimy upewnić się, że ta wiadomość zostanie odebrana przez rządy i instytucje decyzyjne, aby zrozumiały znaczenie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej dla zdrowia społecznego i psychicznego ludzi oraz dla ich ogólnego samopoczucia. Jednocześnie musimy osiągnąć ujednoliconą pozycję jako sektor, aby rozwinąć kluczową rolę, jaką odgrywamy w walce z brakiem aktywności i innymi chorobami cywilizacyjnymi, bardzo zgodną z przesłaniem „ćwiczenia są lekarstwem”.

W Polsce nadal nie poznaliśmy logicznych argumentów, które zdecydowały o zakazie komercyjnej działalności Klubów, co przemówiło za taką samą decyzją w innych krajach?

Doświadczamy kolejnych blokad w całej Europie i poza nią, właśnie dlatego, że kluby fitness i obiekty rekreacyjne nie są powszechnie postrzegane, (a już na pewno nie przez decydentów politycznych i władze ds. zdrowia publicznego), jako podstawowych dostawców usług poprawiających zdrowie i samopoczucie. Podczas gdy niektóre kraje, takie jak Dania, Szwecja, Wielka Brytania czy Holandia, uznały znaczenie aktywności fizycznej dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego obywateli i utrzymały otwarte placówki, inne kraje pozostały zamknięte w tych trudnych czasach. Nasz manifest ma być punktem zwrotnym dla naszego przemysłu, aby był postrzegany jako wiarygodne rozwiązanie wielu problemów zdrowia publicznego, które mają wpływ na obywateli Europy. Ponadto zdolność naszego sektora do współpracy z reprezentatywnymi stowarzyszeniami branżowymi okazała się niezbędna do wykazania bezpieczeństwa i niskiego ryzyka Covid-19 w obiektach fitness.

W ostatnim czasie opublikowaliście badanie SafeACTiVE, które odbiło się szerokim echem w całym fitnessowym świecie. Potwierdziliście w nim znikome ryzyko zakażenia COVID-19 w Klubach Fitness. Jakie są obecnie następstwa tego badania? Czy pomogło ono w zmianie restrykcji wobec Klubów?

Wstępne wyniki zebrane przez naszych partnerów zajmujących się badaniami i ocenami z King Juan Carlos University i AWRC-Sheffield Hallam University były bardzo zachęcające, ponieważ ujawniły niezwykle niskie poziomy ryzyka Covid-19 w klubach fitness i obiektach rekreacyjnych.

Dzięki badaniu SafeACTiVE, zleconemu przez Centrum Badawcze EuropeActive THINK Active, staramy się złagodzić obawy użytkowników i personelu dotyczące zdrowia publicznego, a także potwierdzić, że kluby fitness są bezpiecznymi środowiskami o stosunkowo niskim ryzyku zakażenia Covid-19.

Planujemy przedstawić ostateczne dane w nadchodzących dniach, aby dać sektorowi fitness i aktywności fizycznej mocny argument do przedstawienia ich władzom lokalnym i krajowym za utrzymaniem otwartości naszych obiektów i miejsc prowadzenia działalności podczas przyszłych epidemii chorób zakaźnych.

Powiedzmy jakie były Wasze inne działania w czasie pandemii i reakcja na nie ze strony osób rządzących?

Badanie SafeACTIVE odbiło się echem w całym sektorze. Nasze podstawowe argumenty: sprawność jest częścią rozwiązania, a nie problemem oraz  wpływ naszego sektora na zdrowie i gospodarkę społeczną jest ważny – sprawdziły się z władzami w niektórych państwach. Podczas drugiej fali, w krajach takich jak Dania, Holandia i Wielka Brytania, sektor fitness pozostał otwarty pomimo ogólnych ograniczeń.

Stopniowo zbudowaliśmy status naszego sektora jako kluczowego dla zdrowia i dobrego samopoczucia i mamy nadzieję, że inne kraje pójdą w te ślady i postawią zdrowie fizyczne i psychiczne swoich obywateli na pierwszym miejscu w każdej strategii walki z wirusem.

Nasze działania nie kończą się na tym. W ostatnim czasie byliśmy niezwykle zajęci. Z powodzeniem uruchomiliśmy nowe centrum badawcze EuropeActive „THINK Active”, które ostatecznie ma stać się ośrodkiem analitycznym dla sektora fitness i aktywności fizycznej. Zintensyfikowaliśmy naszą komunikację z konsumentami, członkami i interesariuszami za pośrednictwem ciągłych okrągłych stołów w celu wymiany najlepszych praktyk. Stworzyliśmy serię bezpłatnych edukacyjnych webinariów. Pomagaliśmy naszym krajowym stowarzyszeniom fitness w realizacji ich strategii dotyczących spraw publicznych. Skoordynowaliśmy nasze wysiłki w krajach europejskich. Wdrożyliśmy m.in. przewodnik operacyjny Covid-19 dla klubów fitness oraz powołaliśmy Prezydencką Radę Prezesów Operatorów.

Wszystkie te działania powinny przyczynić się do pomocy naszemu sektorowi w wyjściu z obecnego kryzysu będąc silniejszym i lepiej przygotowanym na przyszłość niż kiedykolwiek wcześniej. Działania te pomogą przekonać władze o znaczeniu sprawności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia ich obywateli.

(Wszystkie informacje dotyczące inicjatyw EuropeActive można znaleźć na stronie http://www.europeactive.eu/covid19)

Gdy mówimy o czasie pandemii, nasze wypowiedzi są zwykle nacechowane negatywnie. Gdybym miała jednak wskazać korzyść, to w Polsce na pewno pandemia wymusiła rozwój cyfryzacji Klubów. Czy Wy zauważacie korzyści obecnej sytuacji dla branży fitness?

Pandemia Covid-19 pokazała całej branży, że cyfryzacja i technologia fitness są egzystencjalnie ważne, aby dotrzeć do konsumentów fitness ze wszystkich środowisk. Jako sektor musimy przyspieszyć proces cyfryzacji, aby lepiej zrozumieć i ulepszyć usługi dla naszych konsumentów oraz rozszerzyć nasz rynek poza obecnie postrzegane granice fizyczne i społeczne.

Jedną z głównych korzyści płynących z cyfryzacji i technologii fitness jest to, że operatorzy fitness mogą docierać do swoich klientów i członków spoza murów swoich klubów. Jest to ułatwienie utrzymania schematu ćwiczeń osobom, które nie mogą wyjść z domu, w związku z ograniczeniami czasowymi lub po prostu lubią trening w domu. Rozój ten pozwoli także trenerom personalnym na łatwy kontakt z klientami i pracę z nimi bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

Innym bardzo ważnym aspektem jest to, że cyfryzacja może uczynić sprawność fizyczną bardziej dostępną i powszechną. Pozwala zaangażować się w nią obywatelom obywatelom wysokiego ryzyka, którzy muszą pozostać w domach z powodu problemów zdrowotnych. To prosty sposób na zapewnienie, że nikt nie zostanie pominięty – jak ciągle powtarzamy, sprawność fizyczna jest kluczowa dla dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego jednostki i nikt nie powinien nigdy czuć, że nie może uczestniczyć w czymś, z czego może czerpać ogromne korzyści. W tym miejscu digitalizacja i technologie fitness odgrywają bardzo ważną rolę, zapewniając obywatelom sprawność fizyczną, a nie oczekując, że obywatele sami zaczną jej szukać.

Poprzez nagłówek naszego Manifestu „Digital”, EuropeActive ma na celu ułatwienie i skupienie uwagi na społeczności cyfrowej i technologicznej naszego sektora podczas wszystkich głównych wydarzeń w przyszłości. W związku z tym powołaliśmy doradczy komitet sterujący ds. Cyfryzacji, który prowadził nasze seminaria internetowe poświęcone cyfryzacji i technologii, co umożliwi EuropeActive intelektualne przewodzenie debacie sektorowej na temat cyfryzacji. Zgodnie z ambicją EA polegającą na ustanowieniu kilku Rad Doradczych dla głównych grup interesariuszy EuropeActive, w celu uważnego słuchania ich wkładu i potrzeb, przewiduje się powołanie Rady Prezydenta ds. Dostawców Sprzętu Fitness oraz Rady Prezydenta ds. Zdrowia i Fitness Forum (EHFF) w kwietniu 2021 r.

Czy możecie podzielić się dobrymi praktykami Klubów i działaniami, które pozwoliły im lepiej niż innym przetrwać ten czas?

Obecny kryzys zdrowia publicznego udowodnił, że nasz przemysł jest w stanie współpracować na rzecz większego dobra, gdy tylko jest to potrzebne. Doświadczyliśmy wielu przykładów solidarności naszych członków, kiedy skontaktowaliśmy się z nimi, aby wesprzeć naszą społeczność EREPS, rejestr profesjonalistów fitness, w tym instruktorów, trenerów i nauczycieli pracujących w europejskim sektorze fitness. Szeroki wachlarz operatorów, firm cyfrowych i technologicznych, dostawców usług i szkoleń pozwolił członkom EREPS wprowadzić rozwiązania cyfrowe, które pomogły Klubom w dalszym świadczeniu usług swoim klientom. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać bliskie relacje i otwartą komunikację z członkami / klientami, aby wesprzeć nasze firmy podczas kryzysu takiego jak ten. Technologia cyfrowa jest ważna, aby dotrzeć do członków i klientów spoza wnętrza klubu.

Oferty hybrydowe z pewnością pozostaną i będą przyszłością po C19. Im bardziej unikalny, zróżnicowany, nastawiony na wartości klienta i zorientowany na doświadczenie model biznesowy i oferta, tym większe szanse na zostanie zapamiętanym i wybranym przez klienta po zniesieniu lockdownu.

Jakie wnioski cała branża powinna wyciągnąć z ostatnich miesięcy i jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć się na przyszłość?

Sektor dostosował się do trudnych okoliczności (chociaż zdajemy sobie sprawę, że znaczna część branży obecnie cierpi) dzięki samokrytycznemu, kreatywnemu myśleniu. Nasz sektor ma wiele możliwości i w wielu miejscach kreuje się na nowo, aby być znacznie lepszym. Będzie to podstawą do zasadniczej poprawy naszego sektora w przyszłości i zaowocowało wspólnym dialogiem stowarzyszeń branżowych jako miejsca deliberacji i wymiany spostrzeżeń w naszym sektorze.

Powinniśmy przyjąć wszystkie firmy i organizacje, które pracują poważnie i kreatywnie, aby zwiększyć aktywność ludzi, pomagając w ten sposób obywatelom Europy i nie tylko żyć zdrowiej dzięki dobremu samopoczuciu fizycznemu. Pomimo obecnej pandemii europejski rynek sprawności i aktywności fizycznej stał się międzynarodowym punktem odniesienia, a dość imponujące dane dotyczące wzrostu potwierdzają to uznanie.

Chociaż ożywienie będzie się różnić w zależności od kilku czynników, cieszę się, że nasz sektor był w stanie przystosowywać się przez cały kryzys. Współpraca nad zmianą pozycji naszej branży jako efektywnego dostawcy dobrego samopoczucia fizycznego, społecznego i psychicznego ma ogromne znaczenie. Jest to zgodne z wizją EuropeActive dotyczącą europejskiego sektora fitness i aktywności fizycznej, określoną w długoterminowych priorytetach naszego Manifestu w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, społeczności i standardów, określonych w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami związanymi z fitnessem i aktywnością fizyczną w naszym ekosystemie.

 

Dziękuję za rozmowę!

Polecamy także

Interaktywna mapa Klubów Fitness w Europie