Benefit Systems i Fit Invest pod lupą UOKiK

Spółka zależna od Benefit Systems S.A., firma Fit Invest, otrzymała zawiadomienie UOKiK o wszczęciu postępowania antymonopolowego. Prezes UOKiK ma podejrzenia w związku z zawarciem porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness. Operator kart MultiSport nie zgadza się z zarzutami prezesa UOKIK.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego

W komunikacie wydanym przez Benefit Systems czytamy, Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. spółka zależna Emitenta – Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”) otrzymała postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) o wszczęciu, między innymi przeciwko Fit Invest oraz Spółce, postępowania antymonopolowego („Postępowanie”) w sprawie naruszenia zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („OKiKU”) oraz art. 101 ust. 1 lit c oraz 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).

Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych. Jak czytamy w komunikacie, postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż Spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których Emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje.

Jak informuje Zarząd Benefit Systems, Spółka nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłoży swoje stanowisko w niniejszej sprawie w terminach zakreślonych przez Prezesa UOKiK.

Jednocześnie o ryzyku przekształcenia się dotychczasowych czynności wyjaśniających prowadzonych przez Prezesa UOKiK w postępowanie przeciwko Spółce oraz ryzyku nałożenia kary, Emitent informował m.in. w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems za rok finansowy 2017.

Kara pieniężna?

Zgodnie obowiązującym prawem, prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu zawierania porozumienia, celem którego może być wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji (art. 6 OKiKU, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 OKiKU, lub naruszenia art. 101 TFUE), karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, przypomniano.

Benefit na GPW

Po pierwszym kwadransie piątkowych notowań, akcje Benefit Systems tanieją o blisko 7 proc. Tuż przed 10.00 skala spadków wynosiła już jedynie 2,3 proc.

o Benefit

Spółka Benefit Systems jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku. Benefit Systems S.A. od kilku lat realizuje strategię inwestycji w branżę fitness, wspiera jej rozwój oraz profesjonalizację. Spółka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników.

źródło: Centrum Prasowe Benefit Systems

Zobacz także: