Grupa Kapitałowa Benefit Systems: śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r. Jak wynika z przedstawionego raportu w drugim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I półroczu 2018 roku wzrosły o 28,5 proc., do poziomu 588 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 64,6 mln zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. rok do roku

 

W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały miejsce, m.in. następujące zdarzenia i transakcje, które zostały odnotowane w raporcie:

Wartość firmy

Grupa Kapitałowa wykazuje wartość firmy powstałą w wyniku nabycia w kwietniu 2018 roku przez spółkę Fitness Place S.R.O. zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą Jatomi Fitness (Czechy) w kwocie 10,0 mln zł. Grupa Kapitałowa dokonała nabycia sieci klubów fitness w celu budowania pozycji na czeskim rynku usług fitness. Zapłata na rzecz sprzedających nastąpiła w środkach pieniężnych i wyniosła 17,8 mln zł. – czytamy w raporcie. Grupa Kapitałowa wykazuje również wartość firmy powstałą w wyniku nabycia w kwietniu 2018 roku przez spółkę Fitness Management Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą Fitness Club S4 w kwocie 13,4 mln zł. Grupa Kapitałowa dokonała przejęcia w celu zwiększenia dostępności klubów fitness dla użytkowników kart sportowych. Zapłata na rzecz sprzedających nastąpiła w środkach pieniężnych i wyniosła 22,5 mln zł. – czytamy dalej.

Multisport

W I półroczu 2018 roku liczba kart Multisport osiągnęła poziom 1097,3 tys. szt., co oznacza wzrost o 14,5% w Polsce oraz o 85,8% na rynkach zagranicznych względem końca I półrocza 2017 r. W Polsce z programu Multisport korzystało 919,5 tys. Użytkowników, a na rynkach zagranicznych 177,7 tys.

Jak wynika z prognoz zamieszczonych w opublikowanym sprawozdaniu, polski rynek świadczeń pozapłacowych jest wart ok. 11,3 mld zł i w najbliższych latach będzie rósł w tempie ok. 0,5 mld zł rocznie.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku dostępne jest poniżej:

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Benefit Sytems S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

o Benefit Systems

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Karta MultiSport – najważniejszy produkt spółki został zaprezentowany światu w 2004 roku i w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z najpopularniejszych benefitów w Polsce. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Spółka w ramach dbania o rozwój oferty oraz podnoszenie jakości usług na rynku fitness realizuje szereg działań wspierających Klientów, Partnerów i Użytkowników kart. W ostatnich kilku latach przez Benefit Systems przepłynęło od firm zamawiających karty MultiSport – do Partnerów – właścicieli obiektów sportowych – prawie 2 mld zł. Program MultiSport jest rozwijany z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych. W tym roku działalność rozpoczęła też spółka zależna w Chorwacji.

źródło: Centrum prasowe Benefit Systems

Zobacz także: