Raport kwartalny za I  kwartał 2018 r.

Benefit Systems miał 21,7 mln zł zysku netto w I kwartale, o 54 proc. więcej niż roku ubiegłym

  • W I kwartale 2018 łączna liczba kart MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych wyniosła 1 077,8 tys. sztuk
  • Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I kwartale 2018 roku wzrosły o 28,1 proc., do poziomu prawie 284,7 mln zł
  • Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 28,5 mln zł, co oznacza wzrost o 54,8 proc. rok do roku

Dnia 26 kwietnia 2018 r., Grupa kapitałowa Benefit Systems opublikowała raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. Jak podała spółka odnotowano 21,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 54 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Oczekiwania analityków były w przedziale 15,10-15,70 mln zł zysku.

Przychody Benefit Systems w pierwszym kwartale wyniosły 284,7 mln zł, wobec 222,3 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku o 55 proc., do 28,5 mln zł. EBITDA wyniosła 38,6 mln zł.

Na koniec marca 2018 r. z kart MultiSport korzystało w Polsce ponad 916 tys. użytkowników. Oznacza to wzrost o 130 kart w porównaniu z I kwartałem 2017. W tym samym czasie liczba kart zagranicą podwoiła się osiągając poziom 162 tys. – z czego w Czechach funkcjonuje ponad 91 tys. kart, Bułgarii ok. 59 tys. kart i Słowacji ok. 12 tys. kart. Wzrost liczby kart był efektem m.in. skutecznych działań sprzedażowych, którym sprzyja rosnąca popularność aktywnego i zdrowego stylu życia, a także działania zwiększające atrakcyjność karty oraz umożliwiające całoroczną aktywność użytkowników.

Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w I kwartale 2018 roku wyniosły 203,7 mln zł i były wyższe o 17,3 proc. w porównaniu do I kwartału 2017 roku, natomiast przychody segmentu Zagranica w tym okresie  wyniosły 42,4 mln zł, co oznacza wzrost o 144 proc. rok do roku.

W ramach działań zapewniających rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport dostępność odpowiedniej infrastruktury sportowej, Grupa Benefit Systems zarządzała w I kwartale spółkami prowadzącymi łącznie 85 klubów własnych. Dodatkowo Grupa miała udziały w spółkach zarządzających kolejnymi 60 obiektami oraz podpisaną umowę warunkową dotyczącą przejęcia 14 klubów S4 (umowa ta została zrealizowana po zakończeniu kwartału – w dniu 4 kwietnia 2018). Segment Fitness w omawianym okresie osiągnął 55,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+36,7 proc. rok do roku). Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych – nowo otwierane kluby gwarantują odpowiedni przyrost powierzchni, co znacząco wpływa na atrakcyjność oferty dla użytkowników kart sportowych.

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, odnotował na koniec marca br. wzrost liczby użytkowników do poziomu niemal 305 tys. (+53 tys. rok do roku). Obroty MyBenefit i MultiKafeterii wyniosły w tym okresie łącznie 61 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rok do roku.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

  1Q2018

(w tys. zł)

1Q2017

(w tys. zł)

Zmiana
Przychody ze sprzedaży 284 694 222 266 +28,1%
Zysk brutto ze sprzedaży 70 562 47 661 +48,0%
Rentowność brutto ze sprzedaży 24,8% 21,4% +3,4 p.p.
EBITDA 38 600 25 658 +50,4%
Zysk netto

(przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)

21 704 14 093 +54,0%

 

– Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Grupa Benefit Systems zarządzała w Polsce spółkami
prowadzącymi łącznie 85 klubów własnych. Dodatkowo Grupa miała udziały w spółkach zarządzających
kolejnymi 60 obiektami oraz podpisaną umowę warunkową dotyczącą przejęcia 14 klubów S4
oraz 3 klubów Platinium. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku baza inwestycyjnych klubów
fitness w Polsce powiększyła się łącznie o 31 kluby. Przychody ze sprzedaży segmentu Fitness wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku o 36,7%, głównie w wyniku zwiększenia liczby klubów inwestycyjnych w spółkach zależnych oraz nabycia nowych podmiotów fitness. Nowonabyte podmioty fitness w pierwszym kwartale 2018 roku wygenerowały łącznie 6 mln zł przychodu. – czytamy w raporcie.

Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy Benefit Systems za I kwartał 2018.

>>>> Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q2018 

Spółka Benefit Systems jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku. Benefit Systems S.A. od kilku lat realizuje strategię inwestycji w branżę fitness, wspiera jej rozwój oraz profesjonalizację. Spółka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników.