Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r.

Benefit Systems poinformował w komunikacie, że do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness został zawarty aneks. Dokument dotyczy zmiany składu majątku, który ma zostać wydzielony z największej pod względem ilości klubów sieci fitness.

Jak czytamy w komunikacie, Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 19.02.2018 r. informującego o zawarciu w dniu 19.02.2018 r. pomiędzy Emitentem, Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (”GVL”), Fitness Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FIM”) oraz Panem Mikołajem Nawackim umowy („Umowa”), której przedmiotem jest określenie warunków przeprowadzenia wieloetapowej procedury mającej doprowadzić do transformacji Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie („Calypso Fitness”), informuje, iż w dniu 09.08.2018 r. pomiędzy stronami Umowy został podpisany Aneks nr 3 do Umowy.

Zgodnie z treścią Aneksu nr 3 do Umowy zmianie uległ w stosunku do dotychczas przewidzianego na gruncie Umowy skład majątku, który ma zostać wydzielony z Calypso Fitness, a który będzie się składać ze składników majątkowych (aktywów i pasywów) tworzących 13 (słownie: trzynaście) klubów fitness. Wydzielony majątek zostanie przeniesiony na trzy oddzielne podmioty (w dniu wydzielenia zależne bezpośrednio i w 100% od obecnych akcjonariuszy Calypso Fitness, tj. na podmiot zależny od GVL („NewCo1”), podmiot zależny od Fit Invest („NewCo2”) oraz podmiot zależny od FIM („NewCo3”). Ponadto, przed wszczęciem procedury podziału Calypso Fitness, NewCo1 przejmie pozycje kontraktowe (prawa i obowiązki) Calypso Fitness z tytułu 5 (słownie: pięciu) umów najmu lokali, w których w przyszłości będzie prowadzona działalność klubów fitness. W dalszej kolejności Fit Invest nabędzie 100% udziałów w spółkach NewCo1 i NewCo3. – czytamy dalej w komunikacie.

W dniu 19 lutego 2018 r. Benefit Systems ujawnił opóźnioną informację poufną informując, że rozpoczął wstępne negocjacje ze spółką Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (GVL) oraz Fitness Investment sp. z o.o. w sprawie wstępnych warunków przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness, polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems. Przypomnijmy, że cała sprawa została nagłośniona z uwagi na początkowe wątpliwości, jakie posiadał UOKiK.

o Benefit Systems

Spółka Benefit Systems jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2011 roku. Benefit Systems S.A. od kilku lat realizuje strategię inwestycji w branżę fitness, wspiera jej rozwój oraz profesjonalizację. Spółka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych.

o Calypso Fitness

Calypso Fitness to sieć klubów fitness w Polsce obecna na polskim rynku od 1996 roku. Posiada ponad 40 klubów w kilkunastu miastach, w tym aż 20 klubów w Warszawie. Priorytetem dla Calypso Fitness są lokalizacje klubów w miejscach wygodnych dla ich klientów. Wszystkie kluby Calypso Fitness znajdują się w kluczowych punktach miast, są bardzo dobrze skomunikowane, posiadają miejsca parkingowe.

źródło: Centrum Prasowe Benefit Systems