źródło: www.konkret24.pl

W 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zainaugurowała program Więcej Aktywnych Ludzi dla Zdrowszego Świata (ang. More Active People for a Healthier World). Jego celem jest ograniczenie o 15 proc. wskaźników niewystarczającej aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych do 2030 r.

Wyniki najnowszego raportu dotyczącego aktywności fizycznej młodzieży, opublikowanego pod koniec listopada w piśmie “The Lancet”, dowodzą istnienia pozytywnych trendów, które mogą jednak okazać się za słabe, by osiągnąć cele stawiane przez WHO.

W przeprowadzonej pod nadzorem WHO analizie badań aktywności fizycznej młodzieży, uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych w 146 krajach, terytoriach zależnych i obszarach reprezentujących 1,6 miliona uczących się nastolatków w wieku 11-17 lat. Grupa ta odpowiada 81,3 proc. globalnej populacji młodzieży w tym wieku.

Badania przeprowadzono w latach 2001-2016. W około połowie przypadków, ze względu na dostępność badań z innych lat, autorzy raportu oszacowali odpowiednie wartości.

Jak wskazują autorki raportu, w 2016 r. na świecie cztery na pięcioro nastolatków (81 proc.) było niewystarczająco aktywnych.

W przypadku chłopców można zaobserwować pozytywną zmianę w stosunku do wyników osiągniętych we wcześniejszych badaniach. W 2016 r. wskaźnik niewystarczającej aktywności fizycznej wyniósł 77,6 proc. i był o 2,5 proc. niższy niż w 2001 r. – 80,1 proc.

Wśród nastolatek niewystarczająca aktywność fizyczna jest bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem. W 2016 problem dotyczył 84,7% nastolatek. W stosunku do roku 2001 – 85,1 proc. – zaobserwowano minimalną poprawę.

We wszystkich dziewięciu analizowanych regionach świata stwierdzono, że dziewczęta są mniej aktywne fizycznie od chłopców. Autorki raportu zwracają ponadto uwagę na znaczącą różnicę – 7,1 punktu procentowego – w niewystarczającej aktywności fizycznej pomiędzy płciami.

Autorki nie zaobserwowały znaczących zależności w wynikach ankiet przeprowadzonych w krajach przynależących do grup podzielonych według dochodu narodowego.

Regionem świata, gdzie problem braku wystarczającej aktywności fizycznej jest najbardziej rozpowszechniony, są bogate kraje regionu Azji i Pacyfiku – Singapur i Korea Południowa. Wskaźnik dla chłopców wynosi tam 89 proc., dla dziewczynek aż 95,6 proc.

Najniższy wskaźnik dla chłopców – 72,1 proc. – stwierdzono w grupie krajów Zachodu o wysokim PKB, wśród dziewcząt – 77,5 proc. – w grupie Azji Południowej.

Polska nie jest wyjątkiem w kwestii dysproporcji aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców. W 2016 r. różnica wyniosła 10,5 punktu procentowego na korzyść chłopców i pogłębiła się o 1,4 punktu procentowego w stosunku do 2001 r.

Niewystarczająco aktywnych fizycznie w 2016 r. było 84,2 proc. dziewczynek. To niemal identyczny wynik w stosunku do 2001 r. Poprawę zanotowano przy wskaźniku odnoszącym się do chłopców. W 2001 r. 75,2 proc. chłopców nie podejmowało wystarczającej aktywności fizycznej, w 2016 r. – 73,7 proc.

W 2016 r. w grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wskaźnik niewystarczającej aktywności fizycznej młodzieży wyniósł 80,9 proc. To wynik bardzo zbliżony do obserwowanego w 2001 r. – 81,1 proc.

Zaobserwowano znaczące – blisko o 10 punktów procentowych – różnice pomiędzy aktywnością fizyczną dziewcząt i chłopców. Problem niewystarczającej aktywności dotyczy 85,9 proc. nastolatek i 76,2 proc. nastolatków. W stosunku do roku 2001 luka nieznacznie pogłębiła się – o 0,5 punktu procentowego.

W 2016 r. najniższy wskaźnik stwierdzono na Słowacji 71,5 proc., w Bułgarii 73,3 proc. oraz w Albanii – 73,9 proc. Najwyższy – w Rosji 84,5 proc., w Estonii – 84,1 proc., oraz na Litwie i Łotwie – po 80,1 proc.

Wśród najbogatszych krajów, terytoriów zależnych i obszarów świata w 2016 r. zanotowano nieznacznie bardziej korzystne wyniki – o 2,7 punktu procentowego – w stosunku do tych z Europy Środkowo-Wschodniej.

W stosunku do 2001 r. zanotowano poprawę wskaźnika o 1,6 punktu procentowego. W przypadku dziewcząt nastąpiło nieznaczne jego obniżenie – o 0,1 punktu procentowego. O 3,3 punktu procentowego poprawił się za to ten sam wskaźnik dla chłopców. W 2016 różnica wskaźnika pomiędzy płciami wyniosła 12,5 proc. i pogłębiła się o 3,4 punktu procentowego w stosunku do luki z 2001 r.

Najniższy wskaźnik braku aktywności stwierdzono w Irlandii – 71,8 proc, Stanach Zjednoczonych – 72 proc. i na Grenlandii – autonomicznym terytorium zależnym Danii – 73,9 proc. Najwyższy – w Australii, w Nowej Zelandii – 88,7 proc. i we Włoszech – 88,6 proc.

Polecamy także:

Wycena przedsiębiorstwa w sektorze fitness