Kamil Wasilewski – adwokatwasilewski.pl– Kancelaria Adwokacka

Kamil Kuklewski – KAMBIZ INVEST Sp. z o.o. – doradztwo przedsiębiorcze

 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie wymaga nieco dłuższej analizy, jednak już teraz po zapoznaniu się z nim, naszym zdaniem jest ono nieprecyzyjne i na tym tle mogą pojawiać się wątpliwości interpretacyjne poszczególnych przepisów.

 

Upatruje się szanse dla klubów fitness i siłowni w treści ust. 13. rozporządzenia uzasadniając to w ten

sposób, że zgodnie z tym przepisem „Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz

przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej

Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 – czyli dotyczy to również klubów fitness i siłowni) polegającej

na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest

dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby: w zajęciach lub wydarzeniach sportowych

uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą

wydarzenia.

 

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego zajęcia to „regularne lekcje, wykłady lub treningi

organizowane przez szkołę, uczelnię lub klub”. Pojęcie sportowe natomiast należy odnieść do samej definicji sportu z ustawy o sporcie zgodnie, z którą „Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.

Zatem naszym zdaniem treningi w klubach fitness i siłowniach można podciągnąć pod definicję zajęć

sportowych z rozporządzenia.

Zatem wydaje się, że działalność klubów fitness i siłowni nie jest zakazana, jeżeli jednocześnie nie będzie uczestniczyło w treningach więcej niż 250 osób.

Niezależnie od powyższego nadal uważamy, że rozporządzenie jest niezgodnie z konstytucją.

Zgodnie z przepisem art. 22 „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko

w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.” naszym zdaniem nie został wykazany

ważny interes publiczny.

W rozporządzeniu jest mowa o tym, że jego wprowadzenie ma na celu ograniczenie ryzyka

związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Od czerwca

kluby działają w reżimie sanitarnym, który został wprowadzony w celu ograniczenia tego ryzyka. Do

dzisiaj w żadnym z klubów nie stwierdzono koronawirusa, wiec reżim sanitarny moim zdaniem jest

wystarczający i nie ma potrzeby zamykać klubów. Zatem ważny interes publiczny w tym zakresie nie został wykazany z tego powodu to rozporządzenie

w zakresie zakazu działania klubów fitness i siłowni jest niekonstytucyjny i niezgodny z przepisami prawa.

Powyższe, nie stanowi żadnej porady prawnej i nie jest wiążące.

Sanepid, Policja i Sąd mogą nie zgodzić się ze nami. Jest to tylko nasza subiektywna ocena przepisów

rozporządzenia, zrobiona w kilka godzin po publikacji.

Każdy z Państwa musi samodzielnie podjąć decyzję co do dalszego prowadzenia swojego biznesu i ustosunkowania się do naszych podpowiedzi. 

  1. Wydrukuj w pełni rozporządzenie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12339251/12728316/dokument470036.pdf

  1. Podkreśl sobie następujące punkty:

str 1, „z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness” … „przeznaczonych dla

osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych

lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach

zajęć na uczelni lub w szkole;”

str 4, pkt13, podpkt 2 „w zajęciach lub wydarzeniach sportowych”…„uczestniczyło nie

więcej niż 250 uczestników jednocześnie”

Str. 12, punkt 2, 2b.

  1. Wydrukuj pojęcie Współzawodnictwo Sportowe:

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce

publicznej/995,pojecie.html#

  1. Wydrukuj definicję zajęć: https://sjp.pwn.pl/sjp/zajecia;2542530.html
  2. Wydrukuj 3 pierwsze strony Dziennika Ustaw:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000113301.pdf i zaznacz:

str 3, Akt2.1, 2.1a,

„Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,

rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej,

którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”.

  1. Przygotuj oświadczenie załączone na końcu dokumentu.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z DZ. U. 1997.78.483- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Art.22 „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze

ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”, całkowite zamknięcie obiektu jest

sprzeczne z Konstytucją.

Nawet w stanie klęski żywiołowej można tylko ograniczyć dystans, limity osób itp., (zgodnie z

art. 233 ust.3):. a nie usunąć wolność działalności gospodarczej.

Bez stanu nadzwyczajnego jest do działanie bezprawne.

W związku powyższym:

Ja, niżej podpisany właściciel …………………………………………………………………………………………

informuję, iż od dnia 17 października 2020 obiekt …………………………………………………………..

mieszący się w miejscowości ……………………………………………………………… pod adresem:

……………………………………………………………………….. prowadzi zajęcia sportowe oraz

współzawodnictwo sportowe. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 16 października 2020 dopuszcza się pozostawienie otwartych obiektów

ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod nr pkd 93.0.

Ponadto informuję, iż spełniamy wszelkie pozostałe czynniki dotyczące zachowania

bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid-19 oraz dostosowujemy się do wymogów dla

określonych stref.

…………………………………………………………………………………

 

Polecamy także:

Pierwsze sprzeciwy wobec zawieszenia działalności Klubów Fitness