źródło: informacja prasowa

Przygotowana pomoc dla branż zamkniętych w ramach tzw. tarczy branżowej, zakłada między innymi dopłaty do miejsc pracy. Pomoc przewiduje dopłaty dla osób zatrudnionych zarówno na umowie zlecenie jak i na umowach cywilnoprawnych. Rzecznik  Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował już w styczniu pismo do MRPiT o wyjaśnienie zasad przyznawania ww. dopłat. Po ponad miesiącu czasu, ministerstwo przesłało odpowiedź.

Poniżej przedstawiamy treść przesłanego do Biura MŚP tłumaczenia przez Iwonę Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii: dopłaty do miejsc pracy

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia br., znak: WPL.25.2021.PD, w sprawie dofinansowania na podstawie art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,z późn.zm.), zwanej dalej ustawą COVID-19, wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. dopłaty do miejsc pracy

Przepis art. 15gga ustawy COVID-19 przewiduje świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4, co oznacza, że stosuje się go odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się przepisy dotyczące zlecania.

Jeżeli przedsiębiorca w ramach wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgłosi osobę zatrudnioną na umowę zlecenie jako osobę, która w ostatnim miesiącu, w którym możliwe było świadczenie pracy, przepracowała liczbę godzin równą wartości etatu, to otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do wynagrodzenia tej osoby, nawet jeżeli pracownik – zleceniobiorca nie będzie pracował w miesiącu objętym dofinansowaniem. Podobnie należy traktować osoby, które przepracują mniejszą niż równowartość etatu liczbę godzin. W przeciwnym razie, osoby które pracowałyby w ograniczonym zakresie, zostałyby potraktowane mniej korzystnie niż te, które nie będą pracować. Należy zatem przyjąć, że w miesiącach objętych dofinansowaniem osoby zatrudnione na umowach zlecenie traktujemy, jakby przepracowały liczbę godzin równą liczbie godzin przepracowanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (albo w ostatnim miesiącu, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia  działalności przez przedsiębiorcę).

Za wynagrodzenie, o którym mowa w art. 15gga, podobnie jak w przypadku art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy COVID-19, należy traktować wynagrodzenie brutto, a więc ze składkami należnymi po stronie pracownika. Przedsiębiorca z otrzymanych 2 000 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie musi zatem odprowadzić składki po stronie pracownika i należny podatek. Ponadto przedsiębiorca powinien sfinansować składki po stronie pracodawcy ze swoich środków.

W przypadku, jeżeli przedsiębiorca w miesiącach, za które otrzyma dofinansowanie będzie zwolniony z obowiązku opłacania składek i poniesie wydatki na danego pracownika niższe niż otrzymane 2 000zł, będzie zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w kwocie wyższej niż poniesione przez niego wydatki.

Jeżeli możliwość prowadzenia działalności zostanie odblokowana, zapewne dojdzie do sytuacji, że osoby zatrudnione na umowy zlecenie zarobią więcej niż 2 000 zł brutto. Jeżeli koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenie pracownika będą wyższe niż 2 000 zł (nawet przy zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek), kwota dofinansowania wyniesie 2 000 zł,z zastrzeżeniem,że powyższa sytuacja dotyczy osoby, która została zgłoszona we wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jako ta, która w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (albo w ostatnim miesiącu, kiedy świadczyła pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę) przepracowała liczbę godzin równą wartości etatu.

Powyższe reguły znajdują zastosowanie do wynagrodzeń osób, które we wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zostały wskazane jako takie, które przepracowały liczbę godzin równą części etatu, przy czym dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób będzie proporcjonalne (np. do równowartości połowy etatu kwota dofinansowania wyniesie 1 000zł). dopłaty do miejsc pracy

Pismo Rzecznika MŚP dostępne [tutaj]

Odpowiedź MRPiT dostępne również [tutaj]

Polecamy także:

otwarcie gospodarki

Apel organizacji pracowników i pracodawców o otwarcie gospodarki!