źródło: materiały prasowe, facebook, gov.pl

Odkąd pojawiły się kolejne ograniczenia nałożone na branżę fitness, zezwalające na udostępnianie obiektów na potrzeby wyłącznie sportu profesjonalnego, w mediach społecznościowych federacji i stowarzyszeń związanych z kulturystyką i fitnessem, pojawiły się informacje o składaniu wniosków zapewniających licencje zawodnicze i automatyczne powołanie do kadry narodowej za uiszczeniem opłaty. Czy to realna i skuteczna chęć pomocy czy jednak próba szybkiego zarobku?

Więcej informacji z branży fitness znajdziesz na stronie głównej.

 

W mediach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego, kilka dni temu pojawiła się taka informacja:

“UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!
PROSIMY WSZYSTKIE KLUBY KTÓRE POSIADAJĄ JUŻ NASZA LICENCJĘ KLUBOWĄ/ CERTYFIKAT LUB CHCĄ PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z NAMI W CELU UDOSTĘPNIANIA SWOICH OBIEKTÓW DLA ZAWODNIKÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ ZAWODNIKA I POWOŁANYCH DO KADR NARODOWYCH NASZEJ ORGANIZACJI, CELEM UMOŻLIWIENIA IM KONTYNUACJI PRZYGOTOWAŃ DO UDZIAŁU W RYWALIZACJI SPORTOWEJ, PROSIMY KLUBY O PRZESYŁANIE LIST ZAWODNIKÓW KTÓRZY W WASZYM OBIEKCIE PROWADZĄ PRZYGOTOWANIA DO STARTÓW/pomoże to naszemu zespołowi w szybszym rozpatrywaniu napływających wniosków/
dziękuję za uwagę…..”
jak czytamy dalej w ogłoszeniu, można aplikować o następujące licencje:
-Licencję Zawodnika Pełnoletniego
-Licencję Zawodnika Niepełnoletniego
-Licencję Trenera/Instruktora
-Licencję Klubową – w formie certyfikatu
“wielka prośba do wnioskodawców, zwracajcie bacznie uwagę na poprawność informacji/danych które wysyłacie bo jest mnóstwo błędów w nazwach miast i w Waszych datach urodzenia również….nooo i zdjęcia wysyłajcie jakieś normalne a nie selfi z kibla (tak tak, sporo takich przyszło)
Ze sportowym pozdrowieniem”
(Zachowano oryginalną pisownię)
Jak sprawdziliśmy, koszt tej usługi to 50zł rocznie za licencję zawodnika i 200zł rocznie za licencję klubową.
W jaki sposób stowarzyszenie dostarcza licencję? “Licencje wysyłamy w formie elektronicznej w formacie dowodu osobistego do wydruku we własnym zakresie i zalaminowania”- taką odpowiedź znaleźliśmy, na pytanie jednego z zainteresowanych dokumentem.
Na nasze pytania, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Jakość prezentowanego wzoru licencji budzi pewne zastrzeżenia, chociażby ze względu na błędy językowe.
Druga federacja, która wystosowała podobne ogłoszenie, oferując powołanie do kadry narodowej za opłatą składki tym razem w wysokości 50 dolarów, to NPC Worldwide Poland. Ogłoszenie opublikowane przez polskiego kulturystę Roberta Piotrkowicza brzmi:
“Informacja dla zawodników mieszkających w Polsce przygotowujących się do sezonu startowego w roku 2021. Proszę o kontakt wszystkich zawodników, którzy, aby móc ćwiczyć na siłowni oraz kontynuować swoje przygotowania do najbliższego sezonu startowego, potrzebują zaświadczenia o powołaniu do kadry narodowej federacji NPC Worldwide Polska.
Każdy zawodnik posiadający licencję zawodnika międzynarodowej federacji NPC Worldwide na rok 2021 może otrzymać takie zaświadczenie. Dotyczy to zarówno zawodników, którzy startowali w poprzednim sezonie jak i osób, które będą debiutowały w 2021 roku w zawodach naszej federacji w kraju i za granicą.Aby móc otrzymać oficjalne zaświadczenie o powołaniu do kadry narodowej należy:1. Wysłać maila na adres biura zawodów zatytułowanego:
“Wniosek o powołanie do kadry narodowej NPC Worldwide Polska w roku 2021”.
2. W treści maila należy podać swoje dane:
▪︎imię i nazwisko,
▪︎telefon kontaktowy,
▪︎nazwę/y i termin/y zawodów, do których przygotowujesz się w bieżącym sezonie.
3. Ważne! W załączniku do wiadomości umieść kopię lub zdjęcie licencji zawodnika NPC Worldwide na rok 2021 pobraną ze strony federacji światowej.Posiadanie obydwu zaświadczeń (licencji zawodnika NPC oraz zaświadczenia o powołaniu do kadry narodowej) powinno, zgodnie z przepisami, umożliwić Państwu treningi i przygotowania do zawodów w bieżącym roku, jeśli takie dokumenty są wymagane przez klub, w którym Państwo trenują lub przez instytucję kontrolującą ten klub.Informacje o licencji NPC Worldwide i sposobie jej wyrobienia znajdują się na naszej stronie.
(…)Robert Piotrkowicz,
promotor, organizator zawodów i oficjalny przedstawiciel w Polsce Międzynarodowej Federacji w Sportach Sylwetkowych “NPC Worldwide”
oraz Międzynarodowej Ligi Zawodowej w Kulturystyce i Fitness “IFBB Professional League”
Pod tym postem, bardzo szybko pojawiło się wiele negatywnych informacji, kwestionujących zasadność tego rozwiązania. Wszystkie zniknęły.
Czytając treść obecnego rozporządzenia Rady Ministrów oraz ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. do której to rozporządzenie się odnosi, pojawia się wiele niespójności, co do przedstawionych ogłoszeń i zapewnień o powołaniu do kadry narodowej przez te organizacje.

W rozporządzeniu opublikowanym 21 grudnia 2020r. czytamy, że z obiektów sportowych takich jak np. kluby fitness mogą korzystać wyłącznie osoby pobierające stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy  lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie jasno stanowi, że:

1)Art. 13. 1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

2)Art. 15. 1. W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych,
polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową.

3) Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym
a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku sportowego określonych w art. 13 oraz jego udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową.

4) Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, następuje po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jej postanowień z przepisami prawa. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na zawarcie umowy następuje w drodze decyzji.

Problemem jest fakt, że od kilku miesięcy, mimo używanej nadal nazwy, Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego stracił swój status i nie jest już na liście polskich związków sportowych publikowanej przez Ministerstwo Sportu (pełen spis znajduje się tutaj).

W myśl przytaczanej ustawy o sporcie:  Polski związek sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna. 

PZKFiTS był członkiem federacji IFBB oraz IPF, które nie są uznane przez MKOl co doprowadziło do utraty swojego statusu.

 

Polecamy także:

Sąd orzeka i przywraca nadzieję dla branży fitness!