Pozytywna Informacja Gospodarcza to wpis do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. potwierdzający fakt, że klient lub kontrahent biznesowy w terminie lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni uregulował swoje zobowiązanie. Każdy pozytywny wpis na koncie jest informacją, która buduje wiarygodność finansową klienta na rynku finansowym, telekomunikacyjnym czy nawet na rynku nieruchomości. Dotyczy to również klienta w klubach fitness.

Patrząc z perspektywy instytucji z którą klient zamierza nawiązać relacje, jest to dla niej doskonałe narzędzie, które pozwala dokonać kompleksowej oceny zdolności kredytowej danego klienta. Dane dotyczące oceny wiarygodności na rynku bankowym są dostępne tylko dla podmiotów prowadzących działalność bankową, a więc ta informacja jest ograniczona. Pozostałe podmioty tj. firmy telekomunikacyjne, pożyczkowe, energetyczne i inne badające wiarygodność finansową klienta, korzystają z biur informacji gospodarczych, dzięki czemu ograniczają ryzyko nawiązania współpracy z potencjalnie nierzetelnym płatnikiem. Również rynek bankowy pomimo własnej bazy korzysta z danych, jakie oferują biura informacji gospodarczych, gdyż dla banków niezwykle cenną informacją jest to, jak potencjalny lub klient z którym już mają współzależność „zachowuje się” w relacjach z pozostałymi instytucjami np. płatności za telefon, prąd itp.

Banki i instytucje z którymi klient ma zawartą umowę np. o kredyt, już w chwili jej podpisywania, bardzo często, zapewniły sobie dostęp do pozyskiwania tych informacji, bez konieczności występowania do klienta o zgodę i regularnie monitorują jego zachowania, aby w przypadku zagrożenia brakiem wypłacalności móc podjąć stosowne działania, mające na celu minimalizowanie ryzyka. Dlatego warto dbać o to, aby wiarygodność finansowa była na jak najlepszym poziomie, nie tylko w chwili wnioskowania o zawarcie danej umowy. Brak jakiejkolwiek historii kredytowej jest niejednokrotnie dużo gorszą informacją niż informacja negatywna. Wynika to z faktu, iż dana instytucja która zweryfikowała wiarygodność finansową klienta i nie otrzymała żadnych danych na jego temat (gdyż wcześniej nie występował on w jakiejkolwiek relacji np. z bankiem) w żaden sposób nie może go ocenić. Najczęściej ryzyko zawarcia transakcji z tego typu klientem jest oceniane jako wysokie.

 

Na polskim rynku warunki posługiwania się zarówno informacją pozytywną jak i negatywną reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z zapisami tej ustawy wpis może zostać zrealizowany do 12 miesięcy wstecz co oznacza, że klient może oczekiwać iż dokonamy wpisu do BIG dotyczącego wywiązania się przez niego z terminowej płatności za okres np. sprzed pół roku. Najważniejszym warunkiem który umożliwia nam dokonanie pozytywnego wpisu jest termin w jakim klient czy kontrahent wywiązał się z obowiązku zapłaty. Termin ten nie może przekroczyć 29 dni.

W Polsce usługa ta jest jeszcze mało popularna z uwagi na niestety niską świadomość i brak edukacji w tym zakresie. Dlatego też w Energy Fitness Club stworzyliśmy program Energy Fair Play który pozwoli na edukowanie i budowanie świadomości klienta na temat wiarygodności finansowej i możliwości jakie stwarzają rynki. Program Energy Fair Play polega na niczym innym jak na budowaniu pozytywnej informacji gospodarczej poprzez terminowe opłacanie karnetu. Jeśli klient wyraził zgodę na przekazywanie informacji pozytywnej, po każdej płatności przekazujemy taką informację automatycznie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Zależało nam na stworzeniu programu który będzie minimalizował działania po stronie klienta, dlatego też cały proces operacyjny przebiega bez jego udziału. Po dokonaniu zakupu karnetu Energy Fair Play i wyrażeniu zgody na przekazywanie informacji jest to dla klienta program całkowicie bezobsługowy, a przynoszący wymierne korzyści. Dzięki Energy Fair Play klient bezpłatnie otrzymuje wartość dodaną jaką jest budowanie i wzmacnianie własnej wiarygodności finansowej w oczach banków, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych i innych

Strona programu: https://www.energyfitness.pl/efp.php

Polecamy także:

10 najczęstszych błędów prawnych, które kosztują klub majątek, cz. 1/10 – RODO