źródło: artykuł sponsorowany

Ostatni okres związany z pandemią to wyjątkowy czas próby dla przedsiębiorców. Liczne obostrzenia stawiały właścicieli firm w bardzo trudnych sytuacjach, niekiedy wobec niełatwych decyzji. Branża fitness w dużej mierze odczuła to dotkliwie, a wynikające z tego konsekwencje są niekiedy nie do odrobienia. Jednakże część branży znakomicie odnalazło się w nowych okolicznościach. Niektóre z nich potrafiły w sposób elastyczny dostosować się do nowych realiów. Wiemy na pewno, że kwestie restrykcji nie minęły i w niedalekiej przyszłości mogą pojawiać się kolejne,  przybierając różną formę i siłę.

Czy właściciele klubów mogą przygotować się do ewentualnych, kolejnych zmian? Zdecydowanie tak, choć jednoznaczna odpowiedź jest skomplikowana z uwagi na zmiany przepisów i regulacji oraz ich jednoczesnej  interpretacji. Pomimo tego wydaje się być możliwym stworzenie nowego kontekstu dla klubu oraz całego przedsięwzięcia fitness, dając szersze spectrum funkcjonowania, szczególnie na polu „pro-zdrowotnym”. Podmioty lecznicze są ściśle zdefiniowane a do ich zakresu na pewno zaliczają się m.in. fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Wszelkie obecnie obowiązujące ograniczenia mające trwać do 31 stycznia 2022 mają na celu ochronić potencjalnych klientów, czyli zminimalizować a nawet wykluczyć ryzyko zakażeń. Dotyczą one m.in. klubów fitness, siłowni oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Wyjątek stanowią podmioty wykonujące działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów bądź członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Stworzenie miejsca pod kątem świadczenia określonej usługi w ramach zawodu medycznego, wiąże się z uprzednim przyswojeniem właściwych ustaw i wymogów oraz rejestracji tej usługi. Niemniej z perspektywy architektury przedstawimy poniżej pewne możliwości techniczne w celu spełnienia owych wymogów.

Dane pomieszczenia muszą posiadać właściwą infrastrukturę w postaci mediów, określonych powierzchni oraz innych udogodnień lub komunikacji. Poniżej zamieszczamy podstawowe wytyczne jakie należy brać pod uwagę:

1.Podstawowym wymaganiem jest dostosowanie budynku lub lokalu użyteczności publicznej, o którym mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym być dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz inne wymogi określone przepisami prawa.

2. Natomiast sam kształt i powierzchnia pomieszczeń muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie. Aparatura ta musi posiadać odpowiednie certyfikaty i aktualne przeglądy.

3. Rozporządzenie w sprawie pomieszczeń nie narzuca obowiązku posiadania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na otwarcie gabinetu. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja gdy chcemy zgłosić działalność w gabinecie znajdującym się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku bądź taka zgoda jest nam potrzebna. Tutaj także ważne jest właściwe rozpatrzenie pomieszczenia względem poziomu terenu zgodnie z zapisami w.w. rozporządzenia.

4. W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

5. Podłogi oraz połączenie ścian z podłogami, wykonane muszą być z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Meble oraz podłogi w gabinecie rehabilitacji muszą być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dot. pomieszczeń administracyjnych i socjalnych).

6. Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii wskazują, że w pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.

7. Gabinet fizjoterapeutyczny musi posiadać:

 • co najmniej jedną umywalkę wraz z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Elementy istotne w wyposażeniu:

 • stół rehabilitacyjny,
 • drabinki rehabilitacyjne,
 • rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,
 • stół lub tablicę do ćwiczeń manualnych,
 • zestaw do elektroterapii z osprzętem,
 • lampę do naświetleń promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,
 • zestaw do magnetoterapii,
 • zestaw do terapii falą ultradźwięków,
 • zestaw do biostymulacji laserowej.

8. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, należy wyposażyć w zlew z baterią, chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

9. W każdym pomieszczeniu, w którym wykonywane są badania lub zabiegi (z wyjątkiem ćwiczeń) powinna być co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą wyposażona w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z jednorazowymi ręcznikami oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

10. Sala kinezyterapii musi być odrębnym pomieszczeniem, jak również gabinet masażu. Pacjentom należy zapewnić intymność podczas zabiegów fizjoterapii, chociażby za pomocą ustawienia parawanów medycznych.

11. Pacjenci powinni mieć dostęp do pomieszczenia sanitarnego.

12. Gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (jeżeli świadczenie jest realizowane).

13. Instalacje i urządzenia klimatyzacji które posiadamy w lokalu podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wszelkie czynności należy dokumentować.

14. W odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń praktyki zawodowej powinniśmy spełnić wymagania określone dla ambulatorium. Z punktu widzenia praktyk fizjoterapeutycznych istnieją następujące wymagania:

  • W ambulatoriach wydziela się pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych. W ambulatoriach, w których są wykonywane zabiegi, urządza się gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
  • W ambulatoriach, w których nie są wykonywane zabiegi, urządza się pokój do przyjmowania pacjentów. Gabinet badań ginekologicznych oraz ambulatoria, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii mają bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, gdzie wykonywana jest praktyka dopuszcza się możliwość zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepołączonego bezpośrednio z gabinetem.

Nieco odmiennie w stosunku do działalności komercyjnej wyglądają wymogi dla gabinetów ubiegających się o kontrakt z NFZ-etem .

Można naturalnie, po za udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej, starać się podejmować aktywności mające na celu promocje zdrowia bądź realizacji zadań dydaktycznych w postaci, wykładów, konferencji lub warsztatów. One także zawarte są w definicji działalności leczniczej. W sytuacji dotyczącej  klubu nabiera to szczególnej wagi, ponieważ zawarta wiedza teoretyczna w połączeniu z płaszczyzną praktyczną tworzy działanie komplementarne. Tak podana informacja może być o wiele wartościowsza i znacznie lepiej uwiarygodniona, czego brakuje często w wielu teoretycznych zwyczajowych wykładach.

Reasumując możemy uznać, że najlepszym rozwiązaniem jest elastyczne i dynamiczne dostosowanie zarówno usługi jak i samego obiektu do panujących na daną chwile wymogów i realiów. Jest to możliwe z perspektywy architektury i budownictwa czy rozwiązań technicznych. Natomiast z uwagi na bardzo obszerny temat wskazane jest omówienie tego zagadnienia przy innej okazji.

Niemniej należy pamiętać, że każdy obiekt budowlany bądź jego część w postaci wyodrębnionego lokalu jest elementem pewnej całości „ekosystemu”, który rządzi się pewnymi prawami i podlega szczegółowym ograniczeniom oraz wytycznym. Z uwagi na powyższe pomimo, iż to wciąż ten sam „fitness”, każdy klub jest na swój sposób odmienny. Wielkie znaczenie w podejściu do „,możliwości” posiada sam obiekt-budynek oraz relacje przestrzeni i komunikacji. Z pozoru tak mało oczywiste elementy potrafią znacząco zaważyć nad ogółem przedsięwzięcia. Właściwy dobór rozwiązań oraz faktycznych możliwości w świetle przepisów jakie należy po drodze spełnić to zadanie na pewno dla doświadczonych architektów mogących celnie przeanalizować i przewidzieć zagrożenia oraz dobrać stosowne środki bądź znaleźć złoty kompromis pomiędzy ekonomią a przepisami.

Zapraszamy do współpracy.
TOBA Invest sp. z o.o.
Tomasz Smaga