źródło: Biuro MŚP

Od 28 maja, branża fitness wznowiła działalność po niezwykle trudnym dla niej okresie lockdownu. Jednak nadal wiele spraw, które wynikły po masowych kontrolach sanepidu i policji nie doczekało się rozstrzygnięcia. Spory sądowe będą trwać jeszcze wiele miesięcy jak nie lat. Branża jednak nie daje za wygraną i dzięki pomocy Rzecznika MŚP Adama Abramowicza dochodzi swoich praw.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylił w całości trzy decyzje nakładające na przedsiębiorcę administracyjne kary pieniężne za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia siłowni i klubów fitness.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: organ pierwszej instancji) przeprowadził w należących do przedsiębiorcy trzech klubach sportowych kontrole sanitarne. W czasie tych kontroli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów.

Na podstawie ustaleń kontroli, w toku których ustalono, że kluby są czynne, organ pierwszej instancji trzema decyzjami nałożył na przedsiębiorcę kary pieniężne za niezastosowanie się przez przedsiębiorcę do zakazu prowadzenia działalności siłowni i klubów sportowych.

Działając na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego. Wskazując w pismach interwencyjnych na naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz na brak podstaw do wydania zaskarżonych przez stronę decyzji Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchylił przedmiotowe decyzje w całości i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Organ odwoławczy stwierdził, że rozstrzygnięcie tych spraw wymaga jednoznacznego ustalenia jaki podmiot wykonywał działalność w klubach sportowych należących do przedsiębiorcy i jakie usługi były świadczone w tych obiektach. Organ odwoławczy zalecił, aby w uzasadnieniach wydanych po ponownym rozpatrzeniu tych spraw decyzji zostały wskazane fakty, które organ uznał za udowodnione i dowody na których się oparł, ale też przyczyny, z powodu których odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej innym dowodom.