źródło: materiały prasowe Benefit Systems

16 maja zostanie opublikowany raport Benefit Systems za I kwartał 2019 roku. Tymczasem pod koniec kwietnia ukazała się prognoza wyników finansowych wskazująca na % spadek przychodów spółki, co przekłada się w istotnym stopniu do notowań firmy na giełdzie. Poniżej komentarz Benefit Systems:


Spółka Benefit Systems podała raport bieżący dotyczący oczekiwanych wyników za 2019 rok sygnalizujący możliwość spadku zysku EBIT i zysku brutto przed opodatkowaniem w porównaniu do roku 2018. Przy dalszym wzroście sprzedaży kart sportowych zyski spółki będą obciążone niższymi niż oczekiwane przychodami w obszarze fitness, związanymi głównie ze sprzedażą abonamentów. Dodatkowo wpływ na zmianę w porównaniu z 2018 rokiem ma też zastosowanie po raz pierwszy standardu MSSF 16.

Opublikowane prognozy spadku zysku EBIT oraz zysku brutto przed opodatkowaniem o odpowiednio 5%-10% oraz 30%-40% w stosunku do 2018 r., odnoszą się do wyników zaraportowanych, tj. 153,6 mln zł EBIT oraz 157,4 mln zł zysku brutto przed opodatkowaniem. W tym kontekście Zarząd wskazuje, że w wynikach roku 2018 wystąpiły wydarzenia o charakterze jednorazowym, które miały pozytywny wpływ na EBIT w wysokości 21,6 mln zł oraz dodatkowo pozytywny wpływ na wynik brutto przed opodatkowaniem o 10,6 mln zł (opisane szczegółowo w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za 2018 r., str. 20).

Zastosowanie w 2019 r. po raz pierwszy standardu MSSF 16 będzie miało pozytywny wpływ na wynik operacyjny w wysokości ok. 23 mln zł oraz na wynik EBITDA w wysokości ok. 152 mln, a także negatywny wpływ na wynik brutto przed opodatkowaniem w wysokości ok. 27 mln zł. Negatywny wpływ na wynik przed opodatkowaniem jest związany z dużą liczbą umów leasingu we wczesnej fazie ich trwania, co wiąże się z odmiennym ujęciem tych samych kosztów w czasie, a tym samym obciążeniem wyniku brutto w 2019 roku. W okresie trwania umów leasingu wpływ standardu będzie neutralny. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że ww. szacunek oparty jest na zawartych już umowach oraz na planowanych otwarciach klubów w 2019 roku. Szacunek ten może ulec zmianie.

Strategia inwestycji w kluby fitness jest zasadna z punktu widzenia rozwoju biznesu kart sportowych i budowania przewagi konkurencyjnej w tym obszarze. Potwierdzają to raportowane przez Benefit Systems wyniki. Na koniec pierwszego kwartału br. z programu MultiSport korzystało ponad 1 032 tys. użytkowników w Polsce oraz ponad 265 tys. za granicą. Łącznie to 20 procent więcej niż przed rokiem. Tylko w pierwszym kwartale 2019 roku firma zyskała 103 tysiące nowych użytkowników kart.

Zarząd Benefit Systems kontynuuje analizę przyczyn tendencji spadkowych w obszarze fitness i zaznacza, że będzie podejmował szereg działań mających na celu poprawę wyników. Planowane działania będą miały charakter długofalowy.

Przedstawione rynkowi informacje o prognozie przychodów w obszarze fitness zostały uzyskane w trakcie weryfikacji realizacji budżetu Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku i zostały podane przez Spółkę niezwłocznie po ich uzyskaniu zgodnie z obowiązującymi regulacjami MAR.

Spółka opublikuje raport finansowy za I kwartał w dniu 16 maja br. Informacje dotyczące wyników finansowych za 2018 rok dostępne są na stronie benefitsystems.pl/dla-inwestora.

Polecamy także:

Zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko Benefit Systems przesunięte na 30 września

kontakt@branzafitness.pl