Diamenty Branży Fitness - BranzaFitness.com
Virewall blue

Diamenty Branży Fitness

O KONKURSIE

„DIAMENTY BRANŻY FITNESS 2021” to IV edycja konkursu dedykowanego klubom fitness i studiom treningowym ( m.in. jogi, EMS, indoor cycling, box crossfit) organizowanego przez Portal www.BranzaFitness.com.

Do udziału zapraszamy wszystkie kluby, ośrodki sportowe i studia butikowe, które przedstawią swój konkursowy projekt w jednej z czterech kategorii:

 • KLUB ROKU poniżej 1000 m2
 • KLUB ROKU powyżej 1000m2
 • FITNESSOWA SIEĆ ROKU
 • INICJATYWA ROKU

Zwycięzcy trzech kategorii zostaną wybrani przez Czytelników Portalu. Czwarta kategoria INICJATYWA ROKU zostanie rozstrzygnięta poprzez głosowanie Jury.

Dnia 10 marca 2022r. podczas V edycji Kongresu Branży Fitness w Warszawie odbędzie się uroczystość ogłoszenia Zwycięzców oraz wręczenie nagród.

IDEA I CELE

Konkurs powstał z potrzeby wyróżnienia i wsparcia najlepszych w branży, ma na celu promocję profesjonalizmu i jakości oraz budowanie świadomości ważnych wartości, a także inspirowanie do podnoszenia standardów. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej wyjątkowych w danych kategoriach klubów i studiów treningowych w Polsce oraz podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania.

Czytelnicy portalu będą oceniać obiekty sportowe pod kątem:

 • Wyposażenia klubu
 • Zachowania czystości
 • Obsługi klienta
 • Oferty dla klubowiczów
 • Atmosfery

Przyznając odpowiednią liczbę punktów w skali 1-10. Klub, który zgromadzi największą liczbę punktów w swojej kategorii zostanie ogłoszony jako KLUB ROKU poniżej 1000 m2 / KLUB ROKU powyżej 1000m2 / FITNESSOWA SIEĆ ROKU.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Formularze zgłoszeniowe do wszystkich czterech kategorii konkursowych będą przyjmowane od 15.12.2021 r. od godz. 00:00:01 do 21 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59 włącznie.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii:

KLUB ROKU poniżej 1000 m2

KLUB ROKU powyżej 1000 m2

FITNESSOWA SIEĆ ROKU

zostanie dokonane przez Czytelników Portalu „Branża Fitness” (zwanego dalej „Portalem”) w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na portalu Branża Fitness w zakładce, zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 1 lutego o godz. 00:00:01 do 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia.

2. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii:

INICJATYWA ROKU

dokona w terminie do 28 lutego 2022r., powołane przez Organizatora jury, zwane dalej „Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, w skład którego wchodzą eksperci: Weronika Jasnoch, Olga Górska, Artur Moczarski. Skład Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.

 1. Dnia 02 marca 2022r. zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszeni na oficjalne wręczenie Statuetek, które odbędzie się podczas V edycji Kongresu Branży Fitness (10 marca 2022 r.).
 2. Dnia 11 marca 2022 r. na Portalu zostanie opublikowana Lista Zwycięzców wraz z opinią Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz krótkim opisem zwycięskich projektów.

JURY KONKURSU

Artur Moczarski

Head of Marketing agencji eventowo – marketingowej Grupa IC . Od Ponad 6 lat związany z branżą fitness, tworząc największe targi branży fitness w tej części Europy FIWE Fitness Trade Show. Prowadził  promocje Kongresu Fitness Experience Management , targów sportowych Europe Sport Power, Konferencji Fitness PEI , czy też Międzynarodowego Forum MMA. Współpracował z gwiazdami sceny fitness z Polski i zagranicy m.in.  Stephanie Davis, Michelle Levin , Simon Panda, Erko Jun, Lazar Angelov, Paige Hathaway, Michał Karmowski, Michał Materla, Daniel i Marita Majewscy, Akop Szostak , Kevin Levrone , Ulisses,  Ania Lewandowska , czy też Ewa Chodakowska.

Bartłomiej Pomarański

CEO International Center of Events, współzałożyciel International Center of Events II. Od 10 lat zajmuje się organizacją targów i prowadzeniem biznesu w branży MICE. Miłośnik sportów walki oraz sportów sylwetkowych.

Weronika Jasnoch

Redaktor Naczelna portalu Branża Fitness

Olga Górska

Obecnie Sales Manager FIWE Fitness Trade Show. Od 10 lat aktywnie uczestniczy w branży fitness,  pełniąc wcześniej funkcję managera klubu, a także Regionalnego Managera Sprzedaży w największych sieciach fitness w Polsce.

NAGRODY

 1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz dyplom, wywiad opublikowany na łamach portalu BRANŻA FITNESS (www.BranzaFitness.com), artykuł zawierający fotorelację z opisem zwycięskiego klubu/projektu w terminie 15.03.2022 – 1.08.2022 r. oraz zaproszenie na Kongres Branży Fitness.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU ”Diamenty Branży Fitness”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, (zwanym dalej „Konkursem”).
 3. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/48 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.
 1. ADRESACI KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z branżą sportową, którzy w okresie trwania Konkursu poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora, a także pracownicy ani członkowie rodzin Członków Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS.
 1. OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
 1. Formularze zgłoszeniowe do wszystkich czterech kategorii konkursowych będą przyjmowane od 15.12.2021 r. od godz. 00:00:01 do 21 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59 włącznie.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii:

KLUB ROKU poniżej 1000 m2

KLUB ROKU powyżej 1000 m2

FITNESSOWA SIEĆ ROKU

zostanie dokonane przez Czytelników Portalu „Branża Fitness” (zwanego dalej „Portalem”) w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na portalu Branża Fitness w zakładce, zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 1 lutego o godz. 00:00:01 do 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia.

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii:

INICJATYWA ROKU

dokona w terminie do 28 lutego 2022r., powołane przez Organizatora jury, zwane dalej „Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS”, w skład którego wchodzą eksperci: Weronika Jasnoch, Olga Górska, Artur Moczarski oraz Bartłomiej Pomarański. Skład Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.

 1. Dnia 02 marca 2022r. zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszeni na oficjalne wręczenie Statuetek, które odbędzie się podczas V edycji Kongresu Branży Fitness (10 marca 2022 r.).
 2. Dnia 11 marca 2022 r. na Portalu zostanie opublikowana Lista Zwycięzców wraz z opinią Jury DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz krótkim opisem zwycięskich projektów.
 1. IDEA I CELE KONKURSU, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
 1. Konkurs DIAMENTY BRANŻY FITNESS dedykowany jest klubom fitness z podziałem na obiekty poniżej 1000 m2, powyżej 1000m2 oraz sieci klubów, w których zwycięzcy przyznana zostanie statuetka „DIAMENTY BRANŻY FITNESS ( zwaną dalej „Statuetką”).

Każdy Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w Konkursie w czterech dostępnych kategoriach: KLUB ROKU poniżej 1000 m2, KLUB ROKU powyżej 1000 m2, SIEĆ ROKU, INICJATYWA ROKU

 1. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić na rzecz Organizatora opłatę w wysokości 499,00 zł netto (+23% VAT) przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze z dopiskiem “DIAMENTY BRANŻY FITNESS”. Zgłaszający uiszcza jedną opłatę niezależnie od ilości kategorii, do których dokonał zgłoszenia. Po skutecznym dokonaniu zgłoszenia opłata nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty uzyskane od uczestników konkursu Organizator przeznacza na nagrody oraz promocję Konkursu. Dodatkowo w cenie zgłoszenia organizator przyznaje 50% rabatu na bilet wejścia na Kongres Branży Fitness. (https://kongres.branzafitness.com).
 2. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej, na formularzu udostępnionym w tym celu online w Zakładce Konkursowej, poprzez prawidłowe uzupełnienie, zgodnie z instrukcjami, poszczególnych pozycji formularza w wybranej kategorii/kategoriach. Przez poprawnie wypełniony formularz rozumie się zgłoszenie kompletne wraz z załącznikami (formularz, załączniki, tj. zdjęcia, video, wizualizacje, opłata).
 3. Zgłoszenie niepoprawne (tj. dokonane przez osobę nieupoważnioną do udziału w Konkursie lub niezawierające wszystkich wymaganych elementów) uważa się za niedokonane.
 1. NAGRODY
 1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę DIAMENTY BRANŻY FITNESS oraz dyplom, wywiad opublikowany na łamach portalu BRANŻA FITNESS (www.BranzaFitness.com), artykuł zawierający fotorelację z opisem zwycięskiego klubu/projektu w terminie 15.03.2022 – 1.08.2022 r., oraz zaproszenie na Kongres Branży Fitness.
 2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, wizualizacje, video itp.), których autorem jest zgłaszający, lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.BranzaFitness.com. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.
 1. INFORMACJE O KONKURSIE
 1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
 2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.BranzaFitness.com mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.
 1. DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:

 1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
 2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
  a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
  b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
  c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
 4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
  b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
  c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
 1. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 • osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.

 1. Przekazane Organizatorowi dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

GŁOSOWANIE CZYTELNIKÓW

  Pełna nazwa Uczestnika ( dane do faktury)

  Dane zgłoszeniowe

  Wybrana kategoria: KLUB ROKU poniżej 1000 m2KLUB ROKU powyżej 1000 m2FITNESSOWA SIEĆ ROKUINICJATYWA ROKU
  Załącz link do filmu naYouTube
  Zdjęcie nawiązujące do projektu w formacie JPG (łącznie max. 15 MB)

  Oświadczenie

  Niniejszym potwierdzam kandydaturę zgłaszanego obiektu/klubu/studia w IV edycji konkursu DIAMENTY BRANŻY FITNESS, którego rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone w dn. 10.03.2022 r. podczas V edycji Kongresu Branży Fitness.

  Warunki płatności:

  Udział w konkursie DIAMENTY BRANŻY FITNESS - 499 zł netto

  Cena zawiera:
  - koszt uczestnictwa
  - 50% zniżkę na bilet uczestnictwa w Kongresie (przedstawiciele nominowanych do nagrody Klubów otrzymają bezpłatne zaproszenia na Kongres)

  1.Opłata zostanie uiszczona w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku nie zaksięgowania płatności na poniższym koncie zgłoszenie zostanie anulowane.
  2. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Zgłoszenie stanowi również dokument proforma na zasadzie, którego prosimy dokonywać opłaty. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.  Jeśli w ciągu 20 minut formularz nie zostanie wysłany, prosimy o kierowanie zgłoszeń na kontakt@branzafitness.com lub telefonicznie - 881085274

  Newsletter

  Kariera

  x
  Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness
  Zapisz się do newslettera


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Center of Events Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego 7/25a, 02-495 Warszawa, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail zgodnie z udzieloną mi informacją.

   -->