fot. vege / Fotolia

Kradzież i wypadek w klubie fitness

W dobie obowiązujących obecnie trendów na zdrowy tryb życia oraz dbałość o kondycję fizyczną, znacząco wzrosła liczba użytkowników  klubów sportowych. Pomimo tego, iż idea jest słuszna, niekiedy użytkownicy tego typu miejsc, napotykają problem w postaci kradzieży przedmiotów pozostawionych przez nich w szatni. Dzieje się tak często dlatego, iż złodzieje doskonale wiedzą, że większość cennych rzeczy pozostaje właśnie w szafkach. Kluby sportowe bardzo często próbują zabezpieczyć się przed podobnymi sytuacjami.

Chcąc zwolnić się z odpowiedzialności za kradzieże, wywieszają w widocznym miejscu informacje, iż siłownia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez użytkowników obiektu w szafkach. Czy tego typu działanie nosi znamię zgodności z prawem? Odpowiedź, w oparciu o art. 835 Kodeksu cywilnego, brzmi krótko – nie. Zgodnie z tym przepisem, pomiędzy użytkownikiem klubu, a samym klubem, w momencie pozostawienia rzeczy w szatni, dochodzi do zawarcia umowy przechowania, w związku z czym to właśnie na klubie spoczywa obowiązek pieczy nad pozostawionymi przedmiotami. Co więcej, zgodnie z utrwaloną doktryną „przechowawca”, w tym wypadku klub, dba w interesie użytkowników o integralność pozostawionych rzeczy, w ten sposób, aby w każdej chwili były one do jego dyspozycji w stanie, w jakim oddał je na przechowanie.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż problem ten wielokrotnie był przedmiotem komentarzy ze strony Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z nimi nie ulega wątpliwości, iż próby ominięcia odpowiedzialności przez kluby sportowe są niezgodne z prawem i nie mogą mieć miejsca. Zazwyczaj użytkownicy klubów sportowych posiadają karty członkowskie, często ze zdjęciem oraz danymi osobowymi, w związku z czym, w wypadku zastosowania monitoringu zweryfikowanie i odnalezienie sprawcy kradzieży może być znacznie ułatwione, dlatego w świetle obowiązującego prawa lepiej stosować działania prewencyjne, niż próbować ominąć kwestie odpowiedzialności z tytułu kradzieży. Jeżeli chcemy, aby nasz biznes cieszył się dobrą opinią oraz poważaniem klientów, powinniśmy dołożyć należytej staranności celem ochrony ich interesów.

Wypadek w klubie

Zagadnieniem również istotnym z punktu widzenia prowadzenia klubu sportowego, jest kwestia ewentualnych wypadków czy też kontuzji powstałych na terenie klubu oraz odpowiedzialności za nie. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli użytkownik siłowni wykaże, że winę za tego typu zdarzenie ponosi klub, może on domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia czy też renty z tego tytułu. Jako przesłanki odpowiedzialności deliktowej możemy wskazać: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkodę i związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą. W związku z powyższym, nie ulega wątpliwości, że za wypadek w klubie sportowym odpowiada ten, czyje zachowanie w postaci działania lub zaniechania, jest źródłem powstania szkody.

Przyczyną wypadków na siłowni mogą być wadliwe, nieodpowiednio konserwowane, pozbawione stosownych certyfikatów urządzenia do ćwiczeń czy też niedopełnienie obowiązków przez jej pracowników, którzy obowiązani są do bieżącej koordynacji ćwiczących oraz dbałości o ich bezpieczeństwo. Nie ulega wątpliwości, że dla właściciela klubu sportowego kwestią istotną powinno być zatem zadbanie o odpowiednią jakość sprzętu, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz odpowiednie skonstruowanie umowy z klientem, w której to w sposób dokładny należy wskazać kwestie odpowiedzialności za błędnie dobrany trening czy korzystanie ze sprzętów w sposób niezgodny z przeznaczeniem czy instrukcją obsługi. Niezbędne jest również, aby przedsiębiorca, prowadzący klub sportowy zawarł umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej za ewentualne szkody na osobie. Działania tego typu bez wątpienia przyczynią się do zminimalizowania następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Kinga Paprocka – prawnik z Kancelarii Chałas i Wspólnicy. Kinga specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. W kręgu jej zainteresowań są również kwestie związane z p
ostępowaniami procesowymi.