photo: Boggy / Fotolia

Nabór do programu ERASMUS+ Sport

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Program jest propozycją wymiany mającej na celu zapewnienie trenerom i instruktorom możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną poza granicami naszego kraju. Program obejmuje także działania polegające na propagowaniu europejskich wartości za pomocą inicjatyw sportowych na poziomie gmin.

Wymiany i mobilność w sporcie

Celem działania jest zapewnienie personelowi sportowemu (m.in. trenerom, instruktorom, menedżerom oraz wolontariuszom) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Wymiany osób, pomysłów i dobrych praktyk mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich organizacji oraz sportu jako całości.

Jak zauważają autorzy zaproszenia, trenerzy, menedżerowie i instruktorzy odgrywają kluczową rolę w sporcie: poprzez ukierunkowywanie i instruowanie uczestników mają wpływ na ich wiedzę, umiejętności, zdrowie, dobre samopoczucie i wartości. Znajdują się w wyjątkowej sytuacji pod względem włączenia społecznego, ochrony integralności, uczenia poszanowania wspólnych wartości oraz promowania aktywności fizycznej we wszystkich grupach społecznych.

Oczekiwane rezultaty obejmują system regularnej wymiany personelu sportowego oraz ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego. Celem szczegółowym tego działania jest wspieranie mobilności edukacyjnej i wymian, przy jednoczesnym promowaniu międzynarodowego wymiaru sportu.

Szczegółowe informacje dot. zaproszenia dostępne są tutaj.

Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na poziomie gmin

W ramach tego działania wspierane są organizacje promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym, które mają na celu rozpowszechnianie pozytywnych wartości sportu. Działanie to zostanie zrealizowane w dwóch częściach:

  1. celem części pierwszej jest zachęcanie do budowania potencjału w celu wspierania organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację uprawiania sportu na poziomie gmin w całej UE;
  2. celem części drugiej jest wspieranie tworzenia sieci powiązań oraz działań w zakresie wymiany informacji między gminami w obszarach związanych ze sportem.

Jest to propozycja mająca na celu wsparcie organizacji promujących inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym w celu rozpowszechniania pozytywnych wartości sportu.

Szczegółowe informacje dot. zaproszenia są dostępne tutaj.

Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki