źródło: KPRM

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski podczas dzisiejszej konferencji, poinformował o ponownym przedłużeniu obostrzeń dla branży fitness. Według zapowiedzi MZ, nowe rozporządzenie przewidziane do 14 lutego 2021r. będzie podtrzymywało wcześniejsze nakazy i zakazy dla sektora fitness, więc dopuszcza tylko sport profesjonalny.

Niestety wcześniejsze zapowiedzi ze strony rządzącej oraz opracowanie protokołu sanitarnego nie przełożyło się na odmrożenie branży. Nadzieja jaką przekazano w ostatnich działaniach rządu nie przyniosła realnych działań, a kluby fitness i siłownie będą musiały jeszcze poczekać, aby powrócić do komercyjnej działalności.

Podobnie jak przy poprzednich zmianach ogłaszanych przez rząd, musimy poczekać na ich potwierdzenie poprzez publikację rozporządzenia.

Wg obecnego dokumentu, obiekty sportowe mogą prowadzić swoja działalność wyłącznie dla użytku sportu profesjonalnego:

Rozdział 3
Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii
§ 10. 1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

15. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)  lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający
wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

pełna treść dokumentu dostępna tutaj

Kiedy może nastąpić otwarcie branży?

Ciężko stwierdzić, gdyż komunikaty które docierają są sprzeczne i wydaje się, że tak jak branża zapowiedziała, dzień 1 lutego będzie dniem, kiedy przedsiębiorcy wezmą sprawy w swoje ręce. Już teraz kluby i sieci komunikują przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji #otwieraMY.

 

Polecamy także:

sondaż, bunt, poparcie

Sondaż IRBiS: Społeczeństwo popiera bunt i otwarcie Klubów Fitness!