Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. i Fit Invest sp. z o.o.

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował w komunikacie, o uzgodnieniu w dniu 18 października 2018 r. planu połączenia spółki z Fit Invest sp. z o.o. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie spółki Fit Invest oraz przez przeniesienie całego jej majątku na spółkę Benefit Systems.

– Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (Fit Invest sp.z.o.o), połączenie nastąpi – na podstawie art. 515 § 1 KSH – bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej ( Benefit Systems S.A.) , a ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH. – czytamy w komunikacie.

Jak informuje Benefit Systems, zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie. Ponadto plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia. – W wyniku połączenia – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – Emitent ( Benefit Systems S.A.) wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej ( Fit Invest sp.z.o.o), w tym przejmie jej aktywa i pasywa. – czytamy dalej w komunikacie.

Treść dokumentu dotyczącego połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 18 października 2018 r. dostępny jest tutaj.

Centrum prasowe Benefit Systems

Wcześniejsze komunikaty: