źródło: dziennik ustaw

27 grudnia 2021 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przygotowana w Ministerstwie Sportu i Turystyki ustawa dostosowuje polskie przepisy do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie. doping

Zmiany mają na celu m.in. dostosowanie norm prawnych związanych z funkcjonowaniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego przez Światową Agencję Antydopingową, Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021). doping

Najważniejsze rozwiązania:

  • Nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym sprawować będzie Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej zadanie to należało do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmiana dostosowuje przepisy do nowego Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów. To oznacza, że Minister Zdrowia będzie także powoływał i odwoływał członków Rady Laboratorium, a także decydował o przyznawanym dofinansowaniu.
  • Dostosowany został także okres, na jaki nadawane są uprawnienia kontrolerów antydopingowych do obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. Międzynarodowego Standardu Światowej Agencji Antydopingowej dotyczącego Badań i Śledztw. Zgodnie ze standardem, uprawnienia kontrolerów antydopingowych będą nadawane na okres 2 lat, zamiast obecnych 3 lat. doping, doping

“Laboratorium antydopingowe nie może być “zarządzane, podległe albo być częścią krajowej agencji antydopingowej, organizacji sportowej, ministerstwa odpowiadającego w danym państwie za sport ani innego organu rządowego odpowiadającego za sport”. W związku z tym zgodnie z ISL 2021 państwa muszą zapewnić tak rozumianą niezależność laboratorium antydopingowego. Zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy w chwili obecnej Polskie Laboratorium Antydopingowego jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, co stoi w sprzeczności ze zmienionymi postanowieniami ISL 2021. Ustawa wprowadza zmianę w tym zakresie i powierza nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia” – wyjaśniono.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.