Benefit Systems informuje o przeniesieniu części majątku Calypso Fitness S.A. oraz o nabyciu przez podmiot zależny od Emitenta 100% udziałów w spółkach Masovian Sports Center sp. z o.o. oraz NewCo3 sp. z o.o.

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował w komunikacie, że w dniu 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podziału przez wydzielenie spółki Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie („Calypso Fitness”) przeprowadzonego w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, na skutek czego nastąpiło, między innymi, przeniesienie części majątku Calypso Fitness, jako spółki dzielonej, na rzecz spółki pośrednio zależnej od Emitenta, tj. spółki pod firmą NewCo2 sp. z o.o. w postaci składników majątkowych (aktywów i pasywów) tworzących cztery kluby fitness dotychczas wyodrębnione w strukturze Calypso Fitness jako „Filia Calypso Europlex”, „Filia Calypso Arkadia”, „Filia Calypso Mokotów” oraz „Filia Wawer”. Jak czytamy w komunikacie, zdarzenie jest konsekwencją zawartej dnia 19.02.2018 umowy w sprawie podziału Calypso Fitness S.A. i przyszłego nabycia udziałów w spółkach przejmujących część majątku wydzielanego z Calypso Fitness S.A.

Ponadto Zarząd Benefit Systems poinformował o nabyciu przez podmiot zależny od Emitenta 100% udziałów w spółkach Masovian Sports Center sp. z o.o. oraz NewCo3 sp. z o.o. W komunikacie poinformowano, że w wykonaniu umowy z dnia 19 lutego 2018 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną Emitenta – Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), Glastonbury Ventures Limited (Ltd) z siedzibą w Limassol („GVL”), Fitness Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fitness Investment”) oraz Panem Mikołajem Nawackim („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2018, dnia 19 lutego 2018 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Fit Invest a GVL, przy udziale Emitenta oraz Mikołaja Nawackiego, na skutek której Fit Invest nabył: (1) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Masovian Sports Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 427, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733030, NIP 9512462582, REGON 380292330 („NewCo1” zgodnie z definicjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 10/2018 oraz nr 69/2018), oraz (2) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NewCo3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734499, NIP 7010825154, REGON 380382820 („NewCo3” zgodnie z definicjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 10/2018 oraz nr 69/2018) („Umowa Sprzedaży”). Łączna cena sprzedaży z tytułu nabycia w/w udziałów wynosi 69.000.000 PLN.

źródło: Centrum prasowe Benefit Systems