Benefit Systems z podsumowaniem rocznym

Prawie milion kart MultiSport – w tym ponad 130 tys. na rynkach zagranicznych

Grupa Kapitałowa Benefit Systems opublikowała skonsolidowany raport roczny. Jak czytamy w raporcie, w 2017 roku odnotowano wzrost sprzedaży kart Multispor na poziomie 996,6 tys. sztuk. Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2017 roku wzrosły o prawie 30% rok do roku, do poziomu prawie  965 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł w minionym roku 121,4 mln zł, co oznacza zmianę o 30% w porównaniu z 2016 rokiem.

 

Na koniec 2017 roku z kart MultiSport korzystało łącznie 996,6 tys. użytkowników, z czego 865,5 tys. w Polsce oraz 131,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych – w Czechach (ok. 74 tys.), Bułgarii (ok. 48 tys.) i Słowacji (ok. 9 tys.). Wzrost liczby kart był efektem m.in. skutecznego wykorzystywania potencjału rynkowego związanego z rosnącą popularnością zdrowego i aktywnego stylu życia, zarówno w Polsce jak i zagranicą, oraz działań zwiększających atrakcyjność karty oraz utrzymujących całoroczną aktywność wśród użytkowników.

Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w 2017 roku wyniosły 730,7 mln zł i były wyższe o 17,7 proc. w porównaniu do 2016 roku, natomiast przychody segmentu Zagranica (agregowane wyniki spółek z Czech, Słowacji i Bułgarii) w tym okresie  wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost rok do roku.

Grupa Benefit Systems od kilku lat bezpośrednio inwestuje w rozwój branży fitness w celu zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport odpowiedniej infrastruktury sportowej. W ramach tych działań na koniec 2017 roku spółki zależne zarządzające klubami fitness prowadziły 77 obiektów w Polsce oraz 12 zagranicą (w Czechach i Bułgarii). Dodatkowo Grupa posiada udziały w spółkach zarządzających kolejnymi 56 obiektami oraz podpisaną umowę warunkową dotyczącą przejęcia 15 klubów S4. Segment Fitness w omawianym okresie osiągnął 180 mln zł przychodów ze sprzedaży. Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych i przez nowo otwierane kluby gwarantuje przyrost powierzchni i w  efekcie zwiększenie atrakcyjności oferty dla użytkowników kart sportowych.

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, odnotował w 2017 roku  wzrost liczby użytkowników do poziomu prawie 300 tys. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły w tym okresie łącznie 246,2 mln zł, co oznacza wzrost o 26% rok do roku.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2017 dostępny jest na stronie tutaj.

 

2017
(w tys. zł)
2016
(w tys zł)
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 964 786 743 818 +29,7%
Zysk brutto ze sprzedaży 265 659 206 140 +28,9%
Rentowność brutto ze sprzedaży 27,5% 27,7% -0,2 p.p.
EBITDA 155 529 116 867 +33,1%
Zysk netto* 88 103 80 519 +9,4%

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

źródło: Centrum Prasowe Benefit Systems