REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU „BRANŻA FITNESS AWARDS” - BranzaFitness.com
Platforma pracownikow
Katalog
Newsletter
facebook

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU „BRANŻA FITNESS AWARDS”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „BRANŻA FITNESS AWARDS”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.

§2 ADRESACI KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z branżą sportową, którzy w okresie trwania Konkursu poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora, a także pracownicy ani członkowie rodzin Członków Jury BF Awards.

§3 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Formularze zgłoszeniowe do wszystkich czterech kategorii konkursowych będą przyjmowane od 01 lipca 2019 r. od godz. 00:00:01 do 31 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59:59 włącznie
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców w kategorii: KLUB PRZYJAZNY KLUBOWICZOM zostanie dokonane przez Czytelników Portalu „Branża Fitness” (zwanego dalej „Portalem”) w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: https://www.branzafitness.com/branza-fitness-awards-konkurs-dedykowany-klubom-fitnessstudiom-butikowym/ (zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Głosowanie Czytelników będzie możliwe od 20 sierpnia o godz. 00:00:01 do 06 września 2019 r. do godz. 23:59:59 włącznie.
3. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia zwycięzców w trzech kategoriach: INNOWACJA, DESIGN, MARKETING dokona w terminie do 01 września 2019 r., powołane przez Organizatora jury, zwane dalej „Jury BF AWARDS”, w skład którego wchodzą eksperci: (jury + Ilona Wilk, Joanna Szcześniak) .
4. Dnia 09 września 2019 r. zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszeni na oficjalne wręczenie Statuetek, które odbędzie się podczas VI edycji tragów FIWE – Fitness Trade Show.
5. Dnia 23 września 2019 r. na Portalu zostanie opublikowana Lista Zwycięzców wraz z opinią Jury BF AWARDS oraz krótkim opisem zwycięskich projektów.

§4 IDEA I CELE KONKURSU, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Konkurs polega na rywalizacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży fitness, takich jak kluby fitness, studia butikowe (joga, ems, indoor cycling itp.) ośrodki sportowe,
boxy crossfitowe itp. w czterech kategoriach, w których zwycięzcy przyznana zostanie statuetka „BRANŻA FITNESS AWARDS ( zwaną dalej „Statuetką”).
2. Każdy Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w Konkursie w czterech dostępnych kategoriach: INNOWACJA, DESIGN, KLUB PRZYJAZNY KLUBOWICZOM, DZIAŁANIA MARKETINGOWE (MARKETING) w wybranych segmencie (powierzchni).
3. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić na rzecz Organizatora opłatę w wysokości 399,00 zł netto (tj. 490,77 zł. brutto) przelewem bankowym na rachunek: : 92 1050 1025 1000 0090 3126 8502 International Center of Events II Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa z dopiskiem “BRANŻA FITNESS AWARDS”. Zgłaszający uiszcza jedną opłatę niezależnie od ilości kategorii, do których dokonał zgłoszenia. Po otrzymaniu opłaty Organizator wystawi zgłaszającemu fakturę w terminie ustawowym. Po skutecznym dokonaniu zgłoszenia opłata nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty uzyskane od uczestników konkursu Organizator przeznacza na nagrody oraz promocję Konkursu.
4. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej, na formularzu udostępnionym w tym celu online w Zakładce Konkursowej, poprzez prawidłowe uzupełnienie, zgodnie z instrukcjami, poszczególnych pozycji formularza w wybranej kategorii/kategoriach oraz w wybranym segmencie: dla klubów o powierzchni do 1000 m2 oraz dla klubów o powierzchni powyżej 1000 m2 (przewidziane dla sieci) . Przez poprawnie wypełniony formularz rozumie się zgłoszenie kompletne wraz z załącznikami (formularz, załączniki, tj. zdjęcia, video, wizualizacje, opłata).
5. Zgłoszenie niepoprawne (tj. dokonane przez osobę nieupoważnioną do udziału w Konkursie lub niezawierające wszystkich wymaganych elementów) uważa się za niedokonane.

§ 5 NAGRODY

1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę BRANŻA FITNESS AWARDS oraz dyplom, wywiad video w studio BRANŻA FITNESS podczas VI edycji FIWE 2019, miejsce w rankingu „BF rekomenduje”, artykuł zawierający fotorelację z klubu ( w przypadku sieci z jednego wybranego klubu) opublikowany na łamach portalu www.BranzaFitness.com w terminie: 1.10.2019 r. – 1.07.2020 r., zaproszenie VIP na targi FIWE 2019 oraz prawo do posługiwania się w nagrodzonej działalności gospodarczej emblematem konkursowym z oznaczeniem roku 2019.
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, wizualizacje, video itp.), których autorem jest zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udzielą licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.BranzaFitness.com. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§ 7 INFORMACJE O KONKURSIE

1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.BranzaFitness.com mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§ 8 DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragarafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 • osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

Nadchodzące wydarzenia

 1. REHA TRADE SHOW – WKRÓTCE NOWY TERMIN II EDYCJI!!

  Lipiec 1 - Grudzień 1
 2. FIWE Fitness Trade Show 2020

  Wrzesień 18 - Wrzesień 20
 3. European Health & Fitness Forum (EHFF)

  Wrzesień 30
 4. FIBO 2020 – nowy termin!

  Październik 1 - 00:00 - Październik 6 - 23:59
 5. 2020 International Standards Meeting (ISM)

  Listopad 19 - Listopad 20
 6. Targi Fit Expo

  Listopad 27 - 00:00 - Listopad 29 - 00:00
 7. Wirtualny Bieg #RunGozo!

  24/04/2021 - 25/04/2021

Kariera

x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness