REGULAMIN KONKURSU NA MANAGERA - BranzaFitness.com
Platforma pracownikow
Katalog
Newsletter
facebook

REGULAMIN KONKURSU NA MANAGERA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „NAJSKUTECZNIEJSZY MANAGER 2019”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/25A 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.

§2 ADRESACI KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem, zarządzające przedsiębiorstwem związanym z branżą sportową.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora, a także pracownicy ani członkowie rodzin Członków Jury Konkursu.
3. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
4. Uczestnikiem konkursu może być manager, który zgłosił swoją kandydaturę w Konkursie poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.branzafitness.com/zgloszenie-do-konkursu-na-managera/

§3 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane od 09 grudnia 2019 r. od godz. 00:00:01 do 31 stycznia 2020 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcja portalu wybierze 10 kandydatur, które przejdą do kolejnego etapu.
3. Dnia 04 lutego 2020 r. zostanie uruchomione głosowanie na Portalu www.branzafitness.com mające na celu wyłonienie 3 osób spośród nadesłanych zgłoszeń. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Głosowanie Czytelników będzie możliwe od 04 lutego  do 10 lutego 2020 r. do godz. 23:59:59 włącznie. W ciągu 24 godzin jest możliwość oddania TYLKO 1 głosu na wybraną kandydaturę.
4. Od dnia 14 lutego 2020 r. JURY konkursu rozpocznie obrady i wybierze zwycięzcę. Obrady potrwają do 28 lutego.

5. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
6. Dnia 01 marca 2020 r. zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wynikach Konkursu i zaproszony na oficjalne wręczenie nagrody, które odbędzie się podczas IV edycji Kongresu FEM Fitness Experience Management.

§4 IDEA I CELE KONKURSU, ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Konkurs polega na wyróżnieniu managera odznaczającego się pasją i efektywnością swoich działań, któremu zostanie przyznana zostanie statuetka „Najskuteczniejszego managera 2019 roku” ( zwaną dalej „Statuetką”).
2. Każdy Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w Konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.branzafitness.com/zgloszenie-do-konkursu-na-managera/
4. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej, na formularzu udostępnionym w tym celu online w Zakładce Konkursowej, poprzez prawidłowe uzupełnienie, zgodnie z instrukcjami, poszczególnych pozycji formularza. Przez poprawnie wypełniony formularz rozumie się zgłoszenie kompletne wraz z ewentualnymi załącznikami (zdjęcie, skany dyplomów, szkoleń, wyróżnień).
5. Zgłoszenie niepoprawne (tj. dokonane przez osobę nieupoważnioną do udziału w Konkursie lub niezawierające wszystkich wymaganych elementów) uważa się za niedokonane.

§ 5 NAGRODY

1. Organizator przyznaje laureatom Konkursu następujące nagrody: Statuetkę “Najskuteczniejszy manager 2019 roku” oraz dyplom, wywiad video w studio BRANŻA FITNESS podczas IV edycji Kongresu FEM Fitness Experience Managment, miejsce w rankingu „BF rekomenduje”, pozycję eksperta Portalu  www.BranzaFitness.com, pakiet szkoleń, wystąpienie jako ekspert na FIWE Fitness Trade Show 2020, promocja klubu, którym zarządza na Portalu.

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, wizualizacje, video itp.), których autorem jest zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udzielą licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.BranzaFitness.com. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§ 7 INFORMACJE O KONKURSIE

1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.BranzaFitness.com mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§ 8 DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragarafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
 • osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.

Nadchodzące wydarzenia

 1. REHA TRADE SHOW – WKRÓTCE NOWY TERMIN II EDYCJI!!

  Lipiec 1 - Grudzień 1
 2. FIWE Fitness Trade Show 2020

  Wrzesień 18 - Wrzesień 20
 3. European Health & Fitness Forum (EHFF)

  Wrzesień 30
 4. FIBO 2020 – nowy termin!

  Październik 1 - 00:00 - Październik 6 - 23:59
 5. 2020 International Standards Meeting (ISM)

  Listopad 19 - Listopad 20
 6. Targi Fit Expo

  Listopad 27 - 00:00 - Listopad 29 - 00:00
 7. Wirtualny Bieg #RunGozo!

  24/04/2021 - 25/04/2021

Kariera

x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness