źródło: informacja prasowa

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 11 września 2019 r. dotyczącego oferty zakupu akcji własnych („Oferta”), w opublikowanym komunikacie poinformował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych.

Następstwem rozliczenia w dniu 27 września 2019 r. transakcji skupu akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 63.242 akcje własne, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które na ten moment łącznie stanowią 2,21% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 63.242 głosom stanowiącym 2,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wyniosła 900,00 zł za jedną Akcję Nabytą oraz 56.917.800,00 zł łącznie za wszystkie Akcje Nabyte.

Transakcja nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, w następstwie rozliczenia Oferty. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 2.701.610. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty (tj. 2.701.610) przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 63.242 akcji), liczba Akcji Nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Punkcie 9 dokumentu Oferty. Średnia stopa redukcji wyniosła ok. 97,66%.

Przed rozliczeniem Oferty Spółka posiadała 54.811 akcji własnych, natomiast po rozliczeniu Spółka opiewa na 118.053 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00  zł każda akcja, które chwilę ogłoszenia raportu łącznie stanowią 4,13% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 118.053 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych.

Polecamy także:

Rośnie wartość branży fitness na całym świecie