źródło: pracodawcyrp, materiały prasowe

19 lutego 2021r. Senat przyjął ustawę odszkodowawczą o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2 . Jak mówią inicjatorzy, ma być to forma “ugody” ze Skarbem Państwa. Jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, pozwoli na wypłatę świadczeń dla firm, których działalność ucierpiała wskutek ograniczeń, nakazów i zakazów prowadzenia działalności wprowadzonych podczas epidemii Covid-19.

Projekt ustawy, jak możemy przeczytać (całość do pobrania tutaj), zmierza do utworzenia instrumentarium prawnego wzorowanego na zawartym w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, z którego będą mogli korzystać wszyscy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. ustawa odszkodowawcza

Należy bowiem zaznaczyć, że mimo tego, iż stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony, obywatele funkcjonują w faktycznym stanie nadzwyczajnym już od blisko roku, bez prawa dochodzenia odszkodowań rzeczywiście wyrównujących szkody spowodowane ograniczeniem przysługujących im praw i wolności. Projekt ustawy tworzy prostą ścieżkę odszkodowawczą, która w podobnym kształcie jest już znana polskiemu systemowi prawnemu. 

Proponuje się, aby każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, służyło roszczenie o  odszkodowanie.

Komu pomoże ustawa odszkodowawcza?

Jak wylicza organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, wsparcie dzięki ustawie znajdą między innymi:

  • JDG – jednoosobowe działalności gospodarcze;
  • spółki m.in. jawne, komandytowe, cywilne niezatrudniające pracowników;
  • pominięte PKD w pomocach
  • firmy, które miały źle dobrane PKD przed pandemią (bo wcześniej nie było to ważne i potrzebne przedsiębiorcy, służyło w zasadzie jedynie dla celów statystycznych);
  • firmy, które odnotowały największe spadki w 2020 roku i nie zostały objęte pomocą z tarczy finansowej 2.0 oraz ze względu na wprowadzone limity nie mogły ubiegać się o pokrycie 70 proc. kosztów stałych;
  • firmy założone w 2020 roku;
  • firmy, dla których otrzymana pomoc nie pokryła zdecydowanej większości strat.

Przyjęty projekt ustawy odszkodowawczej (druk nr 307s) uwzględnił następujące poprawki:

  • Po pierwsze, poprawki ograniczyły zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedowanej ustawy, tylko do przedsiębiorców, ponieważ to ta grupa podmiotów została najbardziej dotknięta wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami.
  • Po drugie, odszkodowanie zostało ograniczone do 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedsiębiorca będzie jednak mógł wybrać między takim odszkodowaniem w niższej wysokości, aczkolwiek przyznawanym w prostszym i szybszym trybie administracyjnym, a odszkodowaniem rekompensującym całość szkody, tyle że dochodzonym już przed sądem powszechnym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Po trzecie, odszkodowanie ma pokryć 70% szkody w rozumieniu cywilistycznym, czyli obejmującej zarówno poniesione przez przedsiębiorców straty, jak i utracone korzyści, jeżeli pozostają w związku z wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami dotyczącymi działalności gospodarczej (w pierwotnym brzmieniu projekt dotyczył tylko poniesionej straty). ustawa odszkodowawcza

Organem, który po przyjęciu ustawy, miałby zająć się rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach o odszkodowanie są wojewodowie.

“Projekt ustawy powstał w efekcie dialogu z przedsiębiorcami i stanowi odpowiedź na zgłaszane przez nich postulaty” podsumował Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Inicjatorami projektu byli m.in. Polska Federacja Fitness, IGHP, SOIAR i SOIT.

Polecamy także:

Licznik Strat Lockdownowych

W Warszawie zawisł “Licznik Strat Lockdownowych” dla branży fitness!