Pytanie o wartość firmy jest nierozerwalnie związane z pracą przedsiębiorcy i towarzyszy większości z nich na różnych etapach rozwoju biznesu, niezależnie od sektora w którym działają. Branża fitness nie jest tutaj wyjątkiem, przy czym specyfika sektorowa ma w tym przypadku szczególne znaczenie.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa najczęściej jest jednym z elementów procesów transakcyjnych. Wycena pozwala na oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, tj. ceny, jaką można uzyskać z tytułu jego sprzedaży lub kwoty, za którą dane przedsiębiorstwo można zakupić. Faktyczna cena uzyskana w transakcji sprzedaży może istotnie różnić się od oszacowanej wartości rynkowej, ze względu na takie czynniki jak: motywacje stron, ich umiejętności i determinacja negocjacyjna lub inne unikalne warunki transakcji, jak np. oczekiwany poziom synergii, czyli ponadprzeciętnych korzyści płynących z połączenia podmiotu przejmowanego i przejmującego. Tak więc to rynek ustala prawdziwą wartość sprzedawanego przedsiębiorstwa, wycena pozwala jedynie na jej przybliżenie. Wycena wartości danego przedsiębiorstwa jest procesem zindywidualizowanym, nie istnieje uniwersalna formuła wskaźników, która będzie automatycznie adekwatna do wszystkich transakcji w ramach danego segmentu gospodarki. W procesach fuzji i przejęć analiza historycznych parametrów transakcyjnych daje jednak pewną wiedzę, która może wesprzeć proces szacowania wartości konkretnego biznesu.

Z perspektywy transakcyjnej, najistotniejszymi grupami metod wyceny są metody dochodowe oraz metody mnożnikowe (zwane także rynkowymi lub porównawczymi). Rzadziej w transakcjach spogląda się na metody majątkowe, jednak na rynku fitness mogą one mieć swoją użyteczność, np. podczas szacowania wartości nowo otwartego klubu, który jeszcze nie osiągnął progu rentowności (tzw. break-even point).

Metody dochodowe pozwalają na oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, które generuje ono dla właścicieli. Wartość firmy odnosi się w przypadku tej grupy metod przede wszystkim do przyszłości przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych. Plany finansowe sporządzane są najczęściej w perspektywie 3-5 lat. Taka prognoza bazuje na dość subiektywnym punkcie widzenia (najczęściej zarządu spółki wycenianej) i z tego względu metody te są często traktowane z rezerwą np. przez inwestorów finansowych.

Metody mnożnikowe są nieco mniej precyzyjnym, ale szybszym i bardziej obiektywnym sposobem szacowania wartości biznesu. Wartość oszacowuje się w tym przypadku na podstawie wskaźników zestawiających wycenę rynkową przedsiębiorstw porównywalnych z poziomem ich poszczególnych parametrów finansowych, np. zyskiem operacyjnym (EBIT), zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację (EBITDA), przychodami, aktywami netto. Wyznaczone w ten sposób wskaźniki podstawia się do analogicznych parametrów przedsiębiorstwa wycenianego, otrzymując w rezultacie oszacowanie wartości.

Wartości mnożników dla przedsiębiorstw porównywalnych najczęściej pochodzą z ich notowań giełdowych, wspartych danymi ekonomicznymi płynącymi z cyklicznie publikowanych sprawozdań finansowych.

Najbardziej pożądaną, z perspektywy podmiotu wyceniającego, sytuacją jest jednak możliwość dokonania wyceny porównawczej w oparciu o realną transakcję na przedsiębiorstwie, które jest podobne do tego, którego wartość jest poszukiwana. Znaczenie ma tutaj obiektywna porównywalność/zbieżność (np. wielkość wyników finansowych, oferta rynkowa, struktura organizacyjna) podmiotu wycenianego oraz tego, do którego go porównujemy.

Wyceny sieci klubów fitness na giełdach międzynarodowych

Źródło: Capital IQ (dane na 21/02/2019), analiza Deloitte

Wycena tą metodą ma kluczowe znaczenie w procesach fuzji i przejęć. Analizując na jaką wartość należy wycenić klub/sieć, które chcemy kupić lub sprzedać, szczególnie w sytuacji braku dostępu do pełnych planów i danych spółki (np. na wczesnym etapie procesu zakupu) oraz chcąc wykonać proces wyceny możliwie szybko, warto oprzeć analizę o podejście porównawcze. Dokonując takiej wyceny na rynku fitness, warto dodatkowo uwzględnić specyficzne dla sektora zagadnienia takie jak:

okres po otwarciu, w którym, w ramach danego klubu, biznes może działać prawidłowo, nie ma jednak jeszcze dodatnich wyników finansowych. Sytuacja ta jest naturalna, najczęściej w ramach sieci klubów część placówek na moment analizy będzie w tej właśnie fazie, jednak ich wycena, z użyciem wyłącznie najpopularniejszych (np. EV/EBITDA) mnożników finansowych, może doprowadzić analityka do błędnych wniosków; tym samym zasadnym jest na porównanie także parametrów niefinansowych, takich jak liczba członków klubu (z uwzględnieniem dynamiki ich przyrostu) oraz powierzchnia placówki.

konieczność poniesienia nakładów na wykończenie pomieszczenia klubu – w ramach placówek wykańczanych bez tzw. fit-out’u (czyli sytuacji, w której właściciel dzierżawionej powierzchni bierze na siebie koszt przystosowania jej do działalności fitness, a następnie „odzyskuje” tę kwotę w ramach wieloletniej, np. 5-10 lat umowy najmu) zysk EBIT będzie wykazywał wyższe wartości niż w sytuacji, kiedy koszty te są uwzględnione w stawce czynszu.

Reasumując, wykorzystując wycenę metodami porównawczymi istotnym wydaje się być uwzględnienie (oraz nadanie odpowiednich wag) parametrom finansowym (przede wszystkim sprzedaż, EBITDA), nie zapominając jednak o wskaźnikach specyficznych dla biznesu (liczba członków klubu, mierzona metrami kwadratowymi powierzchnia).

W ostatnich latach rynek fitness oraz rynki powiązane, jak np. segment producentów sprzętu, segment tzw. agregatorów rynku (czyli firm zapewniających dostęp do wielu placówek sportowych przy pomocy jednego systemu wejść), segment technologii opomiarowania sportowego (aplikacje, zegarki, urządzenia noszone tzw. wearables), segment suplementów diety i inne, cieszą się istotnym zainteresowaniem, zarówno inwestorów branżowych (inaczej – strategicznych), jak i firm profesjonalnie zajmujących się budowaniem wartości i zakupem/sprzedażą przedsiębiorstw, czyli tzw. inwestorów finansowych. To zainteresowanie potwierdzają liczne transakcje zarówno w ramach operatorów rynku, jak i w/w biznesów komplementarnych.

Wybrane transakcje fuzji i przejęć / pozyskania finansowania na rynku fitness w latach 2017-2018

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_EuropeActive_Deloitte_2019_PL.pdf

Źródło: Analiza Deloitte, raport European Health & Fitness Market Report 2019

Na aktywnym i perspektywicznym rynku fitness, szanse na uzyskanie wyższych wycen (mierzonych krotnością mnożnika EV/EBITDA) wydają się mieć przedsiębiorstwa posiadające w ramach swej sieci więcej placówek, generujących istotne przychody. Powyższa zależność może być uzasadniona percepcją rozpoznawalności marki, prawdopodobną dobrą organizacją wewnętrzną firmy, która otworzyła/zarządza większą liczbą klubów fitness oraz potencjałem dalszej skalowalności. i

Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie ile jest wart mój biznes w branży fitness warto więc spojrzeć holistycznie na jego stan, sytuację konkurencyjną w danej lokalizacji, perspektywy, kluczowe parametry finansowe, liczbę członków i powierzchnię danego klubu oraz specyfikę i podsegment rynku w ramach którego dany klub lub sieć działają.

i https://www.sportsclubadvisors.net/simple-rules-thumb-value-fitness-club-gym/

Autor: Szymon Pankowski
Deloitte

Polecamy także:

Podsumowanie III kwartału w Benefit Systems S.A.